Χάρτης Υποχρεώσεων της COURIER CENTER προς τους χρήστες & επιτροπή επιλύσης διαφόρων

1. Σκοπός

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες αποτελούν βασικό μέσο επικοινωνίας και συνεπώς είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες. Η διαμόρφωση συνεπώς του ΧΑΡΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ είναι σημαντική προϋπόθεση για την ενημέρωση των χρηστών-πελατών κάθε φορέα ταχυδρομικών υπηρεσιών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τον τρόπο διασφάλισης του απόρρητου αλλά και την εν γένει προστασία των συμφερόντων τους. Και αυτό διότι ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει τις επιχειρήσεις πριν αποφασίσει σε ποια θα αναθέσει την αποστολή του ταχυδρομικού αντικειμένου. Ταυτόχρονα, με την υιοθέτηση του θεσμού της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, καθιερώνεται ως αναφαίρετο δικαίωμα του χρήστη των ταχυδρομικών υπηρεσιών η διερεύνηση των παραπόνων του με διαφανή, απλό και ανέξοδο τρόπο.

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΧΑΡΤΗ

Για τη διαμόρφωση του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Χρήστες ελήφθησαν υπόψη ο Νόμος 2414/1996, ο Νόμος 2668/18-12-1998 «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», η ΙΑ 290/2000/Β-683 του Υφυπουργού Μεταφορών, η Υ. Α. 57810/23-4-1999 (ΦΕΚ 437, Τεύχος Β) και άλλες σχετικές διατάξεις.


3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


 Η εταιρία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο COURIER CENTER παρέχει τις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες (υπηρεσίες περισυλλογής διαλογής, μεταφοράς και διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων) αλλά και τις λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες ( υπηρεσίες, που δεν ανήκουν στις βασικές ταχυδρομικές, και έχουν σχέση κυρίως με ειδικής επείγουσας διαβίβασης αντικείμενα, παρακολουθούμενα από ΕΣΠΕΤΑ ειδικό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού, με διαφημιστικά αντικείμενα χωρίς διεύθυνση, με την προετοιμασία των ταχυδρομικών αντικειμένων και την ανταλλαγή εγγράφων). Η εταιρεία λειτουργεί ως Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης και κατά την έναρξη λειτουργίας της απασχολεί εργαζόμενους ή αντιπροσώπους που διεκπεραιώνει τις αποστολές εντός Νομού Αττικής στην χερσαία και νησιωτική Ελλάδα. Η εταιρία συνεργάζεται για τις αποστολές σε χώρες του εξωτερικού με αντίστοιχες εταιρίες με διεθνές δίκτυο βάσει ειδικής σύμβασης με σκοπό την ποιοτική αλλά και οικονομική εξυπηρέτηση των Πελατών της ή και με μεμονωμένους αντιπροσώπους ή συνεργάτες. Μηχανογραφικά υποστηρίζεται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές μετά των παραρτημάτων τους σύγχρονης τεχνολογίας και διαθέτει στόλο από μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα με τα οποία πραγματοποιούνται οι αποστολές.

4. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Γενικές Υπηρεσίες. Επισυνάπτεται Κατάλογος - Τιμοκατάλογος των παρεχομένων υπηρεσιών με τις προδιαγραφές της Courier Center, στοιχεία τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Χάρτη .

 

5. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


Η ελάχιστη κατ΄ αποκοπή αποζημίωση για πλημμελή εκ μέρους της εταιρίας μας παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών προς το χρήστη ορίζεται σύμφωνα με την Υ. Α. 290/2000/Β-683 του Υφυπουργού Μεταφορών ως εξής:5.1. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ζημιά ανασφάλιστου ταχυδρομικού αντικειμένου αποζημίωση 70 € για έγγραφα και 400 € για δέματα ως ανώτατο ποσό αποζημίωσης. Με απώλεια εξομοιώνεται και η ολική καταστροφή του ταχυδρομικού αντικειμένου.

5.2. Για αποδεδειγμένη καθυστέρηση επίδοσης απλών συστημένων αποστολών πέραν του συμφωνημένου χρόνου, 1,00€ για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Για καθυστέρηση επίδοσης συστημένων αποστολών επείγουσας διαβίβασης η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το λόγο των τελών που καταβάλλονται για επείγουσες διαβιβάσεις προς τα τέλη που καταβάλλονται για απλές διαβιβάσεις. Σε καμία περίπτωση πάντως η αποζημίωση δεν θα υπερβαίνει την αποζημίωση που καταβάλλεται για απώλεια.


5.3. Για απώλεια, κλοπή ή καταστροφή ασφαλισμένου ταχυδρομικού αντικειμένου με δηλωμένη αξία και έγγραφη συμφωνία ασφάλισης και συμφωνημένη επιβάρυνση , το ποσό της αποζημίωσης είναι αυτό που  δηλώθηκε από τον αποστολέα και όχι μεγαλύτερο του ποσού το οποίο καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρία.

Οι αποζημιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα, ή αν αυτός παραιτηθεί των δικαιωμάτων του, στον παραλήπτη του ταχυδρομικού αντικειμένου.


Ουδεμία αξίωση αποζημίωσης, που προβλέπεται ανωτέρω, μπορεί να προβληθεί κατά της ταχυδρομικής επιχείρησης μετά την παρέλευση (20) είκοσι ημερών  από την κατάθεση του αντικειμένου και εφόσον υπάρχει εντός του παραπάνω χρονικού ορίου έγγραφη απαίτηση από τον χρήστη.


 Η εταιρία δεν ευθύνεται στις περιπτώσεις που η απώλεια, βλάβη ή καθυστέρηση επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου οφείλεται σε περιστατικά που δεν μπορούσε να προβλέψει ούτε να αποφύγει ή υπαιτιότητα του αποστολέα ή στην ιδιαίτερη φύση του ταχυδρομικού αντικειμένου. Δεν ευθύνεται επίσης για αποστολές των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει σε απαγόρευση διακίνησης ή κατοχής για τον αποστολέα και /ή τον παραλήπτη, καθώς και για αποστολές το περιεχόμενο των οποίων έχει κατασχεθεί ή καταστραφεί από τις αρμόδιες Αρχές.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καθυστέρησης επίδοσης, μερικής ή ολικής καταστροφής του ταχυδρομικού αντικειμένου, ο αποστολέας και/ή ο παραλήπτης αυτού οφείλουν να ενημερώσουν την εταιρία με έγγραφη αίτησή τους που κατατίθεται ( με απόδειξη παραλαβής ) στο Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτών εντός είκοσι (20 ) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα έπρεπε αυτό να είχε παραδοθεί στον παραλήπτη. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται με ακρίβεια τα στοιχεία του αποστολέα του παραλήπτη, ο αριθμός της απόδειξης μεταφοράς και η ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομικού αντικειμένου ή να επισυνάπτεται αντίγραφο της απόδειξης μεταφοράς-είσπραξης και να γίνεται ειδική μνεία του προβλήματος που προέκυψε κατά τη μεταφορά του. Η αίτηση μπορεί επίσης να αποστέλλεται στη διεύθυνση της έδρας της εταιρίας (υπόψη Γραφείου Ενημέρωσης Καταναλωτών ) με συστημένη επιστολή. Η εταιρία οφείλει εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της να απαντά στον αιτούντα παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ταχυδρομικό αντικείμενο καθώς και για το πρόβλημα που ανέκυψε κατά τη μεταφορά του. Εφόσον αποδειχθεί ότι ευθύνεται η εταιρία για την απώλεια, κλοπή, καθυστερημένη επίδοση, μερική ή ολική καταστροφή του ταχυδρομικού αντικειμένου, η επιχείρηση υποχρεούται να αποζημιώσει το χρήστη (αποστολέα ή παραλήπτη) μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της αιτήσεως αναζήτησης του χρήστη στην εταιρία.

 

7. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ


Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού από την εταιρία είναι από τις 09:00 έως τις 18:00 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

 

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


Το προσωπικό της εταιρίας έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα. Συνεπώς είναι υποχρεωμένο να τηρεί τις ουσιώδεις απαιτήσεις για τη παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα όσον αφορά στη διασφάλιση του απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του άρθρου 22 του Ν. 2668/1998 καθώς και να διαφυλάττει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των χρηστών. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση ελέγχου της συμπεριφοράς του προσωπικού της με όλα τα πρόσφορα μέσα και της εις βάθος διερεύνησης οποιασδήποτε καταγγελίας της υποβληθεί από χρήστη των.


9. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ


Το Γραφείο Πληροφόρησης των Καταναλωτών στεγάζεται στην έδρα της εταιρίας, λειτουργεί από τις 9:00 π.μ έως τις 17:00 μ.μ από Δευτέρα έως Παρασκευή και είναι αρμόδιο για την παραλαβή των αιτήσεων των χρηστών των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Επίσης είναι αρμόδιο για την ενημέρωση, πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των χρηστών σχετικά με κάθε απορία ή παράπονο που έχει σχέση με την παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών από την επιχείρηση.

10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


ΤΣε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καθυστερημένης επίδοσης, μερικής ή ολικής καταστροφής του ταχυδρομικού αντικειμένου αλλά και κάθε εν γένει παραπόνου του χρήστη των ταχυδρομικών υπηρεσιών, και εφόσον υπάρχει διαφωνία μεταξύ αυτού και της επιχείρησης σχετικά με την ευθύνη της εταιρίας, ο χρήστης έχει το δικαίωμα, με την αίτησή του που θα καταθέσει στο Γραφείο Πληροφόρησης Καταναλωτών εντός μηνός από την απάντηση της εταιρίας στην αίτηση για ενημέρωση που πρέπει ήδη να έχει καταθέσει, να ζητήσει τη συγκρότηση της Επιτροπή αυτή αποτελείται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, έναν (1) εκπρόσωπο των Χρηστών και τον ενδιαφερόμενο χρήστη. Η εταιρεία οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήψη της αιτήσεως να μεριμνήσει για το διορισμό εκπροσώπου των Χρηστών και να ενημερώσει εγγράφως ( με απόδειξη παραλαβής ) τον αιτούντα χρήστη για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο που θα λάβει χώρα η συνεδρίαση της Επιτροπής καθώς και για την σύνθεση αυτής. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, στην οποία προεδρεύει ο Εκπρόσωπος των Χρηστών, τηρούνται πρακτικά τα οποία καταγράφονται στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών που τηρείται από την εταιρία. Στα πρακτικά πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς η σύνθεση της Επιτροπής, η ημερομηνία και ο τόπος όπου αυτή συνεδρίασε, το θέμα ή τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε, οι απόψεις των ενδιαφερομένων, οι λύσεις που προτάθηκαν και η τελική απόφαση που πάρθηκε. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και αν κάποιο αρνηθεί να υπογράψει, η άρνησή του βεβαιώνεται από τα λοιπά μέλη. Η απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών δεσμεύει τα μέλη εφόσον συμφώνησαν σε αυτή και υλοποιείται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών το αργότερο.

11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ- ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ .


Οι Γενικοί Όροι Μεταφοράς – Ατομική Σύμβαση , είναι αναπόσπαστο μέρος του Χ.Υ.Κ. τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα ο καταναλωτής με την ανάθεση της μεταφοράς.