Σημαντική προειδοποίηση σύμφωνα με τους όρους

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδας. Αυτοί οι όροι χρήσης ιστοσελίδας διέπουν την πρόσβαση σας και τη χρήση της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε εσάς για πρόσβαση και χρήση μόνο εφόσον συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους χρήσης, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σας και η χρήση της ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα ή χρήση της, εσείς και η οντότητα που έχετε την εξουσιοδότηση να εκπροσωπείτε (“εσείς” “εσάς”) δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τη δέσμευση σας από τους όρους χρήσης.

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας
1. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Η ιστοσελίδα παρέχεται από την COURIER CENTER και διατίθεται μόνο σε νομικές οντότητες και άτομα ενήλικα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και όλων των εφαρμογών, στοιχείων λογισμικού και υπηρεσιών (συγκεντρωτικά, "Υπηρεσίες")που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, με την εξαίρεση της περίπτωσης, όπου οι εν λόγω Υπηρεσίες αποτελούν το αντικείμενο ιδιαίτερου συμφωνητικού. Ειδικοί όροι ή συμφωνίες ενδέχεται να έχουν εφαρμογή στη χρήση ορισμένων Υπηρεσιών και άλλων στοιχείων που παρέχονται σε σας στην Ιστοσελίδα ("Συμφωνητικό/ά Υπηρεσιών"). Κάθε τέτοιο Συμφωνητικό υπηρεσιών συνοδεύει τις σχετικές Υπηρεσίες ή αναφέρεται σε συσχετισμό με αυτές ή μέσω μιας υπερσύνδεσης που συνδέεται με τις σχετικές Υπηρεσίες.

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η COURIER CENTER δικαιούται να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η από μέρους σας συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους Όρους χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της COURIER CENTER. Η COURIER CENTER μπορεί επίσης να αλλάξει τις αμοιβές, ή να ορίσει αμοιβές, για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση της. Η COURIER CENTER δικαιούται να θεσπίζει ή να αλλάζει κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε στιγμή, γενικές πρακτικές και όρια που αφορούν άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της COURIER CENTER.

4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COURIER CENTER

Οι όροι και προϋποθέσεις υπηρεσιών της COURIER CENTER (οι «Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών της COURIER CENTER») που ισχύουν για τις υπηρεσίες μεταφορών και συναφείς υπηρεσίες που παρέχονται από την COURIER CENTER, διέπουν τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών μεταφορών και συναφών υπηρεσιών της COURIER CENTER που αποκτώνται μέσω αυτού του Ιστότοπου, επιπλέον οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων που μπορεί να ισχύουν για μια τέτοια συναλλαγή, όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης του Ιστότοπου και τις Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών. Οι Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών της COURIER CENTER ενσωματώνονται δια της παρούσας στους Όρους Χρήσης, έτσι ώστε όλες οι παραπομπές που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν, στο βαθμό που ισχύει, τους Όρους και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών της COURIER CENTER.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η υποβολή πληροφοριών από εσάς μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών διέπετε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε μέσω του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών είναι και θα παραμείνουν ακριβείς και πλήρεις και ότι θα διατηρήσετε και θα ενημερώσετε τις πληροφορίες αυτές όπως απαιτείται. Όσον αφορά σε οποιοδήποτε άτομο του οποίου οι προσωπικές πληροφορίες παρέχονται από εσάς στην COURIER CENTER μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, δηλώνετε στην COURIER CENTER ότι έχετε την εξουσιοδότηση να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες και ότι έχετε παράσχει όλες τις απαραίτητες κοινοποιήσεις και έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις για την επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνονται υπόψη από τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.

6. ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το καθένα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ("Πνευματική ιδιοκτησία") που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της ("Περιεχόμενο") είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της COURIER CENTER, των σχετιζόμενων με αυτήν εταιρειών, ή τρίτων. Το Περιεχόμενο προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και από άλλους νόμους. Στοιχεία της Ιστοσελίδας προστατεύονται επίσης και από νόμους περί εμπορικής μορφής παρουσίασης, εμπορικών μυστικών, αθέμιτου ανταγωνισμού, και άλλους νόμους, και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η μίμησή τους με οποιονδήποτε τρόπο. Όλα τα ειδικά σχεδιασμένα γραφικά, εικονίδια και άλλα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή εμπορικές μορφές παρουσίασης ("Σήματα") της COURIER CENTER, των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή άλλων οντοτήτων που έχουν παραχωρήσει στην COURIER CENTER το δικαίωμα και την άδεια χρήσης των εν λόγω Σημάτων, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή να γίνει παρέμβαση σε αυτά με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της COURIER CENTER. Με την εξαίρεση όσων ρητά προβλέπονται περί του αντιθέτου στους παρόντες Όρους χρήσης, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, η χρησιμοποίηση για τη δημιουργία παραγώγων εργασιών, η φόρτωση, η μετάδοση ή η διανομή των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της COURIER CENTER ή του αντίστοιχου τρίτου. Με την εξαίρεση όσων ρητά προβλέπονται στο παρόν, η COURIER CENTER δεν σας παρέχει ρητά ή συνεπαγόμενα δικαιώματα χρήσης των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας της COURIER CENTER ή οποιουδήποτε τρίτου. Η COURIER CENTER σας παρέχει μία περιορισμένη, προσωπική, μη μεταβιβάσιμη, μη επιδεχόμενη υπό-αδειοδότηση και ανακλητή άδεια (α) για την πρόσβαση και τη χρήση μόνο της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των πληροφοριών, μόνο με τον τρόπο που παρουσιάζεται από την COURIER CENTER, και (β) για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών υπολογιστών και δικτύων της COURIER CENTER που παρέχονται στην Ιστοσελίδα (τα "Συστήματα COURIER CENTER"), μόνο με τον τρόπο που επιτρέπεται ρητά από την COURIER CENTER. Με την εξαίρεση της περιορισμένης αυτής άδειας, η COURIER CENTER δεν μεταβιβάζει με την άδεια που σας παρέχει για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα κανένα δικαίωμα επί των συστημάτων COURIER CENTER, των πληροφοριών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα μέσω των Συστημάτων COURIER CENTER (οι "Πληροφορίες"), του Περιεχομένου, των Υπηρεσιών, της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ιδιοκτησίας της COURIER CENTER. Με την εξαίρεση όσων απαιτούνται από το Νόμο και των ρητών προβλέψεων που περιλαμβάνονται στο παρόν, κανένα στοιχείο περιεχομένου ή/και καμία πληροφορία δεν επιτρέπεται να υποβληθεί σε τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή γλώσσα υπολογιστών, αναμετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσον, επαναπώληση ή επαναδιανομή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της COURIER CENTER. Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε υλοποίηση, πώληση, προσφορά για πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, επίδειξη, δημόσια εκτέλεση, εισαγωγή, διανομή, αναμετάδοση ή άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός και αν διαθέτετε τη ρητή σχετική άδεια της COURIER CENTER.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα: (α) Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας. (β) Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας. (γ) Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές ή λογισμικό που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την COURIER CENTER. (δ) Δεν θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων (όπως ορίζονται στη συνέχεια). (ε) Ορισμένες περιοχές της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμες μόνο σε πελάτες της COURIER CENTER. (στ) Δεν επιτρέπεται η σύνδεση και η χρήση της Ιστοσελίδας ή των Συστημάτων ή των Υπηρεσιών της COURIER CENTER με τρόπο που, κατά την κρίση της COURIER CENTER, επιδρά αρνητικά στην απόδοση ή τη λειτουργία των Συστημάτων COURIER CENTER, των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας ή παρεμβάλλεται στη δυνατότητα εξουσιοδοτημένων χρηστών για πρόσβαση στα Συστήματα COURIER CENTER, τις Υπηρεσίες ή την Ιστοσελίδα. (ζ) Δεν επιτρέπεται η πλαισίωση ή η χρήση τεχνικών πλαισίωσης που να περικλείουν οποιοδήποτε τμήμα ή στοιχείο του Περιεχομένου ή των Πληροφοριών, χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της COURIER CENTER.

8. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η χρήση και η πρόσβασή σας στα Συστήματα και τις Πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή διέπονται από τους ακόλουθους όρους: (α) Τα "Συστήματα που σχετίζονται με την αποστολή" αποτελούνται από τα συστήματα της COURIER CENTER που χρησιμοποιούνται για την παροχή της δυνατότητας αναζήτησης, εύρεσης χρόνου διακίνησης, εντοπισμού σημείων COURIER CENTER, επαλήθευσης διευθύνσεων, και άλλων λειτουργιών και πληροφοριών που σχετίζονται με την αποστολή δεμάτων μέσω της COURIER CENTER. Τα Συστήματα που σχετίζονται με την αποστολή και οι Πληροφορίες που εξάγονται από αυτά τα συστήματα ("Πληροφορίες αποστολής") προορίζονται για χρήση από εσάς μόνο σε συνδυασμό με δέματα που έχουν αποσταλεί από εσάς ή για λογαριασμό σας και για κανέναν άλλο σκοπό. (β) Τα Συστήματα και οι Πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή αποτελούν ιδιοκτησία της COURIER CENTER. Η COURIER CENTER σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα αναζήτησης στα Συστήματα που σχετίζονται με την αποστολή μόνο για την αναζήτηση δεμάτων που έχουν παραδοθεί από σας ή για σας στην COURIER CENTER για παράδοση, και για κανέναν άλλο σκοπό. Χωρίς περιορισμό, δεν έχετε εξουσιοδότηση για τη διάθεση αυτών των πληροφοριών αποστολής μέσω οποιασδήποτε ιστοσελίδας, ούτε για την αναπαραγωγή, τη διανομή, την αντιγραφή, την αποθήκευση, τη χρήση ή την πώληση των πληροφοριών αποστολής για εμπορικό όφελος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της COURIER CENTER. Πρόκειται για μια προσωπική υπηρεσία, και συνεπώς το δικαίωμά σας για χρήση των συστημάτων που σχετίζονται με την αποστολή και των πληροφοριών αποστολής δεν μπορεί να εκχωρηθεί. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τους όρους αυτούς είναι μη εξουσιοδοτημένη και απαγορεύεται αυστηρά. (γ) Απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιούνται σε σχέση με τα Συστήματα που σχετίζονται με την αποστολή αυτόματες συσκευές αναζήτησης, robots ή εργαλεία επαναληπτικής συλλογής και εξαγωγής δεδομένων, ρουτίνες, συμβολοσειρές, ή άλλοι μηχανισμοί με παρόμοια λειτουργικότητα.

9. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

(α) Εξωτερικές συνδέσεις. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συγκεντρωτικά, "Συνδεδεμένες τοποθεσίες"). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση της COURIER CENTER. Η COURIER CENTER δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Η COURIER CENTER δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των Συνδεδεμένων τοποθεσιών ή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας. (β) Εσωτερικές συνδέσεις. Η σύνδεση προς οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας άλλη εκτός από την http://www.COURIER CENTER com μέσω σύνδεσης απλού κειμένου απαγορεύεται αυστηρά εάν δεν υπάρχει ξεχωριστό συμφωνητικό σύνδεσης με την COURIER CENTER. Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία http://www.COURIER CENTER.com ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιμη εντός αυτής, δεν επιτρέπεται (α) να αναπαράγει το Περιεχόμενο, (β) να χρησιμοποιεί περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το Περιεχόμενο, (γ) να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι η COURIER CENTER ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες την εγκρίνουν ή εγκρίνουν τα προϊόντα της, (δ) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανόμενης της σχέσης της με την COURIER CENTER ή με οποιαδήποτε από τις εταιρείες που συνδέονται με αυτήν, (ε) να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της COURIER CENTER, και (στ) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα της COURIER CENTER ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της COURIER CENTER.

10. ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Η COURIER CENTER δεν δέχεται ιδέες, έννοιες ή τεχνικές για νέες υπηρεσίες ή προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας ("Σχόλια"). Εάν ληφθούν τέτοια σχόλια, αναγνωρίζετε ότι (α) δεν θα θεωρηθούν εμπιστευτικά η ιδιόκτητα, (β) η COURIER CENTER και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση διατήρησης εμπιστευτικότητας γι' αυτές τις πληροφορίες, και (γ) η COURIER CENTER θα έχει απεριόριστο, ανέκκλητο, παγκόσμιο και απαλλαγμένο από την καταβολή δικαιωμάτων (royalties) δικαίωμα χρήσης, γνωστοποίησης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, παρουσίασης, διανομής και εκμετάλλευσης των εν λόγω σχολίων με τον τρόπο που θα επιλέξει.

11. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Συμφωνείτε ότι η COURIER CENTER, κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, των συστημάτων της COURIER CENTER, των υπηρεσιών, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών από εσάς οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα, τα Συστήματα COURIER CENTER, τις Πληροφορίες ή τις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η COURIER CENTER δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τα Συστήματα COURIER CENTER, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η COURIER CENTER ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ COURIER CENTER, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ COURIER CENTER, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η COURIER CENTER, ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΝΟΜΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η COURIER CENTER ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ COURIER CENTER Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΚΑΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ COURIER CENTER ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ. ΕΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

13. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ Η COURIER CENTER ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΟΤΙ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, Η COURIER CENTER ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η COURIER CENTER, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ COURIER CENTER, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΕΙΤΕ Η COURIER CENTER ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΤΕ ΟΧΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

14. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα τηρώντας αυστηρά όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς και με τρόπο που δεν επιδρά αρνητικά, κατά την απόλυτη κρίση της COURIER CENTER, στη φήμη και την πελατεία της COURIER CENTER, και να μην προβαίνετε σε ενέργειες που θα προκαλούσαν την παραβίαση από την COURIER CENTER νόμων, κανόνων ή κανονισμών που έχουν εφαρμογή στην COURIER CENTER. Η COURIER CENTER και η Ιστοσελίδα εδρεύουν στην Ελλάδα . Η Ελλάδα και ορισμένες άλλες δικαιοδοσίες ασκούν έλεγχο στην εξαγωγή προϊόντων και πληροφοριών. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους αυτούς τους ισχύοντες περιορισμούς και να μην εξάγετε ή επανεξάγετε το Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του τυχόν λογισμικού ή των Υπηρεσιών) σε χώρες ή άτομα, προς τις οποίες / τα οποία η εξαγωγή απαγορεύεται με βάση τους νόμους ή τους κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών της Ελλάδος ή άλλους νόμους/κανονισμούς που έχουν εφαρμογή. Εάν συνδεθείτε και εκτελέσετε φόρτωση του Περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου του τυχόν λογισμικού ή των Υπηρεσιών) ή Πληροφοριών, δηλώνετε ότι δεν βρίσκεστε σε χώρα όπου απαγορεύεται η εν λόγω εξαγωγή και δεν είστε άτομο ή οντότητα, προς το οποίο / την οποία ισχύει απαγόρευση της εξαγωγής. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους νόμους της τοπικής σας δικαιοδοσίας και με οποιουσδήποτε άλλους νόμους που αφορούν την εισαγωγή, την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή του Περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου του τυχόν λογισμικού ή των Υπηρεσιών).

15. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

Με την εξαίρεση των πληροφοριών ιστορικού που περιέχονται στο παρόν, οι δηλώσεις που αναφέρονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα αποτελούν δηλώσεις πρόβλεψης κατά την έννοια της Ενότητας 27Α του Νόμου περί Τίτλων του 1933 και της Ενότητας 21Ε του Νόμου περί Κεφαλαιαγοράς του 1934. Οι εν λόγω δηλώσεις πρόβλεψης ενέχουν ορισμένους κινδύνους και στοιχεία αβεβαιότητας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι δηλώσεις όσον αφορά την πρόθεση, τις πεποιθήσεις ή τις τρέχουσες προβλέψεις της COURIER CENTER και της διαχείρισής της όσον αφορά τις στρατηγικές κατευθύνσεις, τις προοπτικές και τα μελλοντικά αποτελέσματα της εταιρείας. Ορισμένοι παράγοντες ενδέχεται να προκαλέσουν τη σημαντική διαφορά των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα αποτελέσματα που περιέχονται στις δηλώσεις πρόβλεψης. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται οι οικονομικές και άλλες συνθήκες στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία μας, το περιβάλλον ανταγωνισμού, οι μακροπρόθεσμες κανονιστικές, οικονομικές και άλλες επιπτώσεις από τα συμβάντα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, οι απεργίες, οι διακοπές και οι επιβραδύνσεις του ρυθμού εκτέλεσης εργασιών, οι κρατικές ρυθμίσεις, οι αυξήσεις στις τιμές καυσίμων αεροσκαφών και οχημάτων, οι κυκλικές και εποχιακές διακυμάνσεις των λειτουργικών μας αποτελεσμάτων, και άλλοι κίνδυνοι που αναφέρονται στις εκθέσεις της εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, οι οποίες ενσωματώνονται στο παρόν με την αναφορά τους.

16. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ / ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ COURIER CENTER, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ FULTON, ΠΟΛΙΤΕΙΑ GEORGIA, ΗΠΑ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΣΤΑΣΗ, ΤΩΡΙΝΗ Ή ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ COURIER CENTER, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΗΣΗ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΞΙΩΣΗΣ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο, οι παρόντες Όροι χρήσης διέπονται από την εσωτερική ουσιαστική νομοθεσία της Πολιτείας της Georgia των ΗΠΑ, με τις κατωτέρω εξαιρέσεις: (α) τις αρχές της Georgia περί αντίθεσης μεταξύ νόμων, (β) τη Σύμβαση για τις συμβάσεις διεθνών πωλήσεων αγαθών των Ηνωμένων Εθνών, (γ) τη Σύμβαση του 1974 για την περίοδο παραγραφής στις διεθνείς πωλήσεις αγαθών, και (δ) το Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύμβαση του 1974, που συντάχθηκε στη Βιέννη την 11η Απριλίου 1980. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο, η επίσημη γλώσσα του παρόντος κειμένου Όρων χρήσης είναι η Αγγλική. Οποιαδήποτε μετάφραση έχει παρασχεθεί για τη διευκόλυνσή σας, και μπορείτε να δείτε την αγγλική έκδοση (α) επιστρέφοντας στην αρχική σελίδα για τη χώρα που επιλέξατε, (β) επιλέγοντας τη σύνδεση για τα Αγγλικά στο επάνω μέρος της σελίδας, και (γ) κάνοντας κλικ στη σύνδεση προς τους Όρους χρήσης της Ιστοσελίδας στο κάτω μέρος της σελίδας.

18. ΓΕΝΙΚΑ

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τους παρόντες Όρους χρήσης ή οποιοδήποτε από τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας στα πλαίσια των παρόντων Όρων χρήσης. Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο μη έγκυρος, η ακυρότητα του εν λόγω όρου δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων Όρων χρήσης, που παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Η παραίτηση από οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους χρήσης δεν θεωρείται ότι συνιστά περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από τον εν λόγω όρο ή την προϋπόθεση ή από οποιονδήποτε άλλο όρο ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση.

13. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ Η COURIER CENTER ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΟΤΙ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, Η COURIER CENTER ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η COURIER CENTER, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ COURIER CENTER, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΕΙΤΕ Η COURIER CENTER ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΤΕ ΟΧΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

19. ΕΓΓΡΑΦΟ

Δικαιούστε να φυλάξετε το παρόν κείμενο Όρων χρήσης σε γραπτή μορφή με εκτύπωσή του για τα αρχεία σας, και παραιτείστε από κάθε άλλη απαίτηση σχετικά με την απόδειξη των παρόντων Όρων χρήσης με σχετικό έγγραφο.

20. ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΣΩΝ ΡΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΑΛΛΟ ΓΡΑΠΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ COURIER CENTER Η ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ COURIER CENTER Η ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ COURIER CENTER, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΌΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ COURIER CENTER ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ COURIER CENTER ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΘΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ.

21. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ερωτήσεις ή σχόλια που αφορούν την Ιστοσελίδα μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της COURIER CENTER.