ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Τελευταία Ενημέρωση: ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Το παρόν έγγραφο έχει εκπονηθεί προς συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β 384/24-3-2005) και τις λοιπές διατάξεις περί προστασίας του απορρήτου και αποτελεί την Πολιτική Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών που τηρεί η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COURIER CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, Λ. Κηφισού 46, 12241.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COURIER CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COURIER CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» ιδρύθηκε το 2015, εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής (Λ. Κηφισού 46, 12241, τηλέφωνο 210 7512000), εκπροσωπείται νόμιμα, έχει Α.Φ.Μ. 800635204, υπάγεται στη Φ.Α.Ε. Αθηνών και φέρει Αριθμό Μητρώου Ε.Ε.Τ.Τ. 15-050.

Σήμερα, η λειτουργία της εταιρείας γίνεται με 41 καταστήματα και 7 κέντρα διαλογής ανά την επικράτεια της χώρας.

Η Εταιρεία, καλούμενη στο εξής «Επιχείρηση», έχει συσταθεί με σκοπό τη διακίνηση και μεταφορά εγγράφων και μικροδεμάτων, εντός και εκτός Ελλάδας, είτε με δικά της μέσα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, είτε συνεργαζόμενη με άλλες εταιρείες μεταφορών και διανομής (COURIER) κι επί το παρόν με την “SPEEDEX Α.Ε.”, τις υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) και γενικά υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών. Στόχος της «COURIER CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ταχυμεταφορών ταχυδρομικών αντικειμένων με διασφάλιση του απορρήτου και ασφάλεια σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό χρησιμοποιώντας σε όλο το φάσμα της διαδικασίας ολοκληρωμένες τεχνολογίες διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων.

Κατά τη λειτουργία της Επιχείρησης και προς συμμόρφωση προς τις ισχύουσες διατάξεις για τις ταχυδρομικές μεταφορές και τις ταχυμεταφορές, έχουμε εκπονήσει και εφαρμόζουμε μια σειρά πρακτικών και μέτρων προκειμένου να διασφαλίσουμε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στο απόρρητο της επικοινωνίας. Τα μέτρα και οι πρακτικές που αποτελούν την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών συνοπτικά είναι τα εξής:

1. Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Η Επιχείρηση εφαρμόζει όλες τις υποχρεώσεις που έχει για την προστασία του απορρήτου και της εχεμύθειας και διαφυλάσσει το απόρρητο σε κάθε περίπτωση κατά την οποία αυτό προκύπτει από την συσκευασία του ταχυδρομικού αντικειμένου, ότι ο αποστολέας επιλέγει τον απόρρητο χαρακτήρα του αντικειμένου.

Η Επιχείρηση εφαρμόζει τα μέτρα που έχουν αποδειχθεί κατάλληλα για τη διασφάλιση του απορρήτου των αντικειμένων αλληλογραφίας και της ταχυδρομικής επικοινωνίας είτε γίνεται προς εκπλήρωση προσωπικού είτε εμπορικού σκοπού. Η παραβίαση του απορρήτου, όπως είναι γνωστό, μπορεί να συμβεί με διάφορες πράξεις και ενέργειες ή παραλείψεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μπορεί να επέλθει παραβίαση με την παράνομη ιδιοποίηση, αποσφράγιση, ανάγνωση επιστολής ή την παροχή πληροφοριών σχετικά με την αποστολή (όπως των στοιχείων αποστολέα ή παραλήπτη, χρόνου ή με την απλή γνωστοποίηση του γεγονότος αποστολής ή παραλαβής). Για το λόγο αυτό εντοπίστηκαν και εξειδικεύθηκαν τα Ευάλωτα Σημεία των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, οι πιθανοί κίνδυνοι που πηγάζουν από αυτά και ορίσαμε τα μέτρα που θα λαμβάνει η Επιχείρηση για την αποφυγή και την αντιμετώπισή τους.

1.1 Ευάλωτα Σημεία

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Επιχείρησης έχουν εντοπιστεί ευάλωτα σημεία και κίνδυνοι προσβολής του απορρήτου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας μεταφοράς και παροχής της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Για την αποφυγή ή/και την αντιμετώπιση του κινδύνου έχουν ορισθεί ειδικά μέτρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουμε εντοπίσει ευάλωτα σημεία από το αρχικό στάδιο της παράδοσης ή κατάθεσης των αντικειμένων στα κατά τόπους καταστήματα της Επιχείρησης, στα κατά τόπους σημεία παράδοσης - παραλαβής, στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών τύπου PUDO Points (Pick up and drop off Points) μέχρι και τα σημεία εναπόθεσης των ταχυδρομικών αντικειμένων για διαχείριση, διαλογή (κέντρα διαλογής HUBs), μεταφορά και διανομή. Συγκεκριμένα, προς διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου του ταχυδρομικού αντικειμένου εντοπίστηκαν τα ακόλουθα ευάλωτα σημεία και εφαρμόζονται τα μέτρα που περιγράφονται ως εξής:

1.1.1 Κατά τη λήψη της παραγγελίας και τη διαδικασία περισυλλογής

Η παραγγελία δίνεται σε κατάστημα ή λαμβάνεται ηλεκτρονικά από το σύστημα λογισμικού της Επιχείρησης, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των μερών που συμμετέχουν στη μεταφορά. Το προς μεταφορά ταχυδρομικό αντικείμενο παραλαμβάνεται στο κατάστημα από εκπρόσωπο της Επιχείρησης ή παραλαμβάνεται από διανομέα στο χώρο του αποστολέα και στη συνέχεια παραδίδεται σε κατάστημα. Το αντικείμενο παραλαμβάνεται κάθε φορά από εκπρόσωπο της Επιχείρησης που είναι ειδικά εκπαιδευμένος και επιφορτισμένος με τις εργασίες παραλαβής με τρόπο ώστε να συμμετέχουν μόνο οι αρμόδιοι για τις επί μέρους εργασίες υπάλληλοι. Η σχετική φορτωτική συμπληρώνεται κατά δήλωση του αποστολέα με τα στοιχεία του και τα στοιχεία του παραλήπτη και κατ΄ ελάχιστον αναγράφεται το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση παράδοσης και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραλήπτη. Ο αποστολέας ευθύνεται για την ορθότητα αυτών των στοιχείων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, διασφαλίζεται από τον υπάλληλο που παραλαμβάνει, μετά από έλεγχο, ότι το αντικείμενο δεν εμπίπτει στον κατάλογο των επικίνδυνων προς μεταφορά ή απαγορευμένων ουσιών, όπως αυτές ορίζονται από τους Κανονισμούς της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (Π.Τ.Ε.). Ορίζεται, επίσης, εάν βαρύνεται με τη χρέωση της μεταφοράς αυτός που αναθέτει να μεταφερθεί το ταχυδρομικό αντικείμενο ή ο παραλήπτης και καταγράφεται σχετική σημείωση. Το ταχυδρομικό αντικείμενο σφραγίζεται ενώπιον του εκπρόσωπου της Επιχείρησης και παραλαμβάνεται σφραγισμένο. Στη συνέχεια επικολλάται στη συσκευασία του ταχυδρομικού αντικειμένου το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥΔΕΤΑ) που περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (πλήρες ονοματεπώνυμο και στοιχεία διεύθυνσης) και τυχόν ειδική σήμανση αν αυτό απαιτείται από το είδος του αντικειμένου ή/και την ατομική σύμβαση με τον αποστολέα. Τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη, όπως καταγράφονται στο ΣΥΔΕΤΑ που εκδίδεται για τη μεταφορά, αναφέρονται στο Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού (ΕΣΠΕΤΑ) που τηρεί η Επιχείρηση προς απόδειξη και παρακολούθηση της πορείας της μεταφοράς. Η διαδικασία περισυλλογής ολοκληρώνεται όταν το παραλάβει ο διανομέας ή ο υπάλληλος στο κατάστημα της Επιχείρησης. Στη φορτωτική αναγράφονται, μεταξύ άλλων, η ημερομηνία και ώρα παραλαβής και ο κωδικός αποστολέα ή παραλήπτη, αν υπάρχει σχετική συμφωνία με την Επιχείρηση. Το αποδεικτικό μεταφοράς που έχει συμπληρωθεί με τα πιο πάνω στοιχεία παραδίδεται στον αποστολέα. Το αντικείμενο ογκομετρείται και τοποθετείται στον ενδεδειγμένο χώρο προκειμένου να μεταφερθεί στη συνέχεια στο κέντρο διαλογής.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή και την αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων εάν ελλείπει κάποιο από τα πιο πάνω απαραίτητα στοιχεία. Επίσης, συμπληρώνεται κάθε επιπρόσθετη πληροφορία που απαιτείται για τη μεταφορά σε περιπτώσεις αγοράς και παράδοσης επί αντικαταβολή σύμφωνα με την ατομική σύμβαση που υπάρχει με τον αποστολέα ή τον παραλήπτη, όπως επίσης και κάθε ειδική συμφωνία που είναι απαραίτητη για να συντελεστεί η μεταφορά του αντικειμένου. Στη συνέχεια, τα ταχυδρομικά αντικείμενα φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στον οποίο πρόσβαση έχουν αποκλειστικά τα πρόσωπα που επιτελούν τις συγκεκριμένες εργασίες διακίνησης και έχουν λάβει την εκπαίδευση που απαιτείται για να γνωρίζουν την ανάγκη και τον τρόπο προστασίας του απορρήτου του ταχυδρομικού αντικειμένου. Ο χώρος δεν είναι προσβάσιμος σε πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα για τις συγκεκριμένες εργασίες.

1.1.2 Κατά την αποστολή του ταχυδρομικού αντικειμένου στο κατάστημα διαλογής

Το ταχυδρομικό αντικείμενο αποστέλλεται με κατάλληλα για τη χρήση οχήματα - ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης - τα οποία περιέχουν το ταχυδρομικό αντικείμενο κατά τρόπο ώστε να μην είναι διακριτά τα στοιχεία του σε άτομα που δεν αναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη εργασία και συγκεκριμένα, αρχικά μεν, τοποθετούνται σε σάκους ή σε κυτία ή σε άλλους περιέκτες και στη συνέχεια τοποθετούνται σε αυτοκίνητα ή άλλα οχήματα κατάλληλα διαμορφωμένα και σφραγίζονται από εκπρόσωπο της Επιχείρησης προκειμένου να μεταφερθούν ασφαλώς στο κατάστημα διαλογής.

Σήμερα, τα είδη οχημάτων που διαθέτει η εταιρεία είναι 22 μηχανάκια εργοστασιακά μονόσελλα, με προσθήκη κυτίου σταθερού τύπου από τεχνικό και όχι με προσωρινή προσθήκη (τύπου «χταπόδια) και 73 Αυτοκίνητα τύπου VAN.

Το κυριότερο μέτρο ασφαλείας για την διασφάλιση του απορρήτου των αποστολών, είναι η εκπαίδευση των οδηγών. Όλοι οι οδηγοί εκπαιδεύονται να διασφαλίζουν το απόρρητο κατά την διάρκεια της παραμονής τους στον δρόμο κλειδώνοντας σε κάθε περίπτωση μεταφοράς τα αυτοκίνητα και φροντίζουν ώστε να μην είναι σε κοινή θέα οι αποστολές κι έχουν πάντοτε κλειστά τα κυτία στα μηχανάκια όταν παραδίδουν αποστολές. Επίσης, είναι ειδικά εκπαιδευμένοι ώστε να μην αφήνουν ποτέ καμία αποστολή εκτός του κυτίου όταν κάνουν παραδόσεις και σε καμία άλλη περίπτωση. Οι αποστολές που παραδίδονται με μηχανάκια υπολογίζονται πάντοτε εκ των προτέρων ότι χωράνε εντός του ειδικά διαμορφωμένου και τοποθετημένου κυτίου. Η ίδια συνθήκη είναι προϋπόθεση και για τις παραλαβές που τα μηχανάκια θα κάνουν κατά την διάρκεια τη μέρας.

1.1.3 Κατά την άφιξη στο κατάστημα διαλογής μέχρι την παράδοση στο κατάστημα διανομής

Κατά το στάδιο αυτό, κατά την άφιξη του οχήματος στο κέντρο διαλογής, το αυτοκίνητο αποσφραγίζεται από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και το αντικείμενο υφίσταται την απαραίτητη διεργασία προκειμένου να ομαδοποιηθεί με άλλα που έχουν τα ίδια εξωτερικά χαρακτηριστικά ή παρόμοιο προορισμό προκειμένου να αποσταλεί στο κατάστημα διανομής. Ακολουθεί η διαδικασία του αμέσως προηγούμενου σταδίου (τοποθέτηση σε περιέκτες και, στη συνέχεια, σε ειδικά διαμορφωμένο όχημα που σφραγίζεται από εκπρόσωπο της Επιχείρησης προκειμένου να μεταφερθούν τα ταχυδρομικά αντικείμενα κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα στοιχεία του απορρήτου).

1.1.4 Κατά την άφιξη στο κατάστημα διανομής μέχρι την παράδοση του αντικειμένου

Κατά την άφιξη του οχήματος στο κατάστημα, αυτό αποσφραγίζεται από εκπρόσωπο της Επιχείρησης, και δημιουργείται πλάνο αποστολής προκειμένου να επιδοθεί το αντικείμενο στον παραλήπτη του. Ως παραλήπτης ορίζεται αυτός που προορίζεται να λάβει το ταχυδρομικό αντικείμενο, δηλαδή αυτός που έχει ορισθεί ως τελικός αποδέκτης του. Ο διανομέας που επιφορτίζεται με τη μεταφορά του αντικειμένου το λαμβάνει και το τοποθετεί στο όχημα, το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο. Ο διανομέας διασφαλίζει ότι το προς μεταφορά αντικείμενο παραμένει κλειδωμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και μέχρι την άφιξη στη διεύθυνση του παραλήπτη. Ο διανομέας παραδίδει το αντικείμενο στον τόπο που έχει ορισθεί ως τόπος παράδοσης και κατά την άφιξή του ελέγχει τα στοιχεία του παραλήπτη, ο οποίος υπογράφει για την παραλαβή με τα στοιχεία του.

Κατά την επίδοση, συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη και η υπογραφή του με μηχανικό ή άλλο τρόπο. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης παραλαμβάνει σε διεύθυνση άλλη από την αρχικά ορισμένη ή σε κατάστημα ή άλλο ορισμένο από την Επιχείρηση σημείο εξυπηρέτησης πελατών τύπου PUDO Points (Pick up and drop off Points) επιδεικνύει το έγγραφο που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις επιβεβαιώνει τα στοιχεία του.

1.1.5 Σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη από τη διεύθυνση ή το ορισμένο σημείο εξυπηρέτησης πελατών τύπου PUDO Points (Pick up and drop off Points) που έχει δηλώσει ο αποστολέας, ειδοποιείται για τη σχετική προσπάθεια επίδοσης με μήνυμα που περιλαμβάνει τον αριθμό της φορτωτικής (ΣΥΔΕΤΑ) και την ημέρα και ώρα που επιχειρήθηκε η παράδοση. Η επίδοσή προς αυτόν επαναλαμβάνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τη συχνότητα που ορίζει η ατομική σύμβασή του αποστολέα ή του παραλήπτη και οι νομικές διατάξεις που ισχύουν.

1.1.6 Σε κάθε επί μέρους στάδιο της διαδικασίας μεταφοράς, από την τηλεφωνική κλήση για τη λήψη παραγγελίας ή την ηλεκτρονική παραγγελία μέχρι και την παράδοση του αντικειμένου στον τελικό του προορισμό, οι εκπρόσωποι του προσωπικού που επιλαμβάνονται κάθε ενέργειας έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να διαφυλαχθεί το απόρρητο του αντικειμένου και της επικοινωνίας.

1.1.7 Καθ’ όλη τη διαδικασία της μεταφοράς του ταχυδρομικού αντικειμένου, η παρακολούθηση, ο εντοπισμός του και η πληροφόρηση του αποστολέα και του παραλήπτη για την ακριβή πορεία του γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται ως Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (ΕΣΠΕΤΑ). Το προσωπικό της Επιχείρησης είναι ειδικά εκπαιδευμένο, ώστε να γνωρίζει και να κάνει κάθε πράξη που ορίζει η Πολιτική Εχεμύθειας προκειμένου να απαγορεύει την πρόσβαση σε αναρμόδιους υπαλλήλους και ξένα πρόσωπα.

1.1.8 Προστασία στοιχείων πελατών και μεταφοράς και επεξεργασία δεδομένων

Η Επιχείρηση έχει δημιουργήσει και εφαρμόζει ένα σύστημα συγκέντρωσης των στοιχείων που αφορούν σε κάθε συγκεκριμένη μεταφορά και διασφάλισης των πληροφοριών, ώστε να έχει πρόσβαση σε κάθε κατηγορία στοιχείου και πληροφορίας μόνο ο εκπρόσωπος ή οι εκπρόσωποι της εταιρείας που είναι επιφορτισμένοι με τη συγκεκριμένη εργασία και παρέχονται ειδικοί κωδικοί πρόσβασης για κάθε επίπεδο και κατηγορία πληροφοριών.

1.1.9 Οι χρήστες των ταχυδρομικών υπηρεσιών της Επιχείρησης (αποστολείς και παραλήπτες) ενημερώνονται για τις επί μέρους ενέργειες που κάνει η Επιχείρηση προς διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας του μεταφερόμενου ταχυδρομικού αντικειμένου με ανάρτηση των μέτρων στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης και την ατομική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των μερών.


2. Πολιτική Ασφάλειας των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Η Επιχείρηση έχει δημιουργήσει και λαμβάνει μέτρα τα οποία επαρκούν ώστε τα ταχυδρομικά αντικείμενα να παραμείνουν ασφαλή κατά τη διάρκεια της παροχής της ταχυδρομικής υπηρεσίας, δηλαδή από την παραγγελία της αποστολής μέχρι την παράδοσή της και την ολοκλήρωση της εντολής μεταφοράς. Τα μέτρα αυτά είναι προορισμένα να δημιουργήσουν συνθήκες αποτρεπτικές κάθε παραβίασης, απώλειας, παράνομης ιδιοποίησης, αλλοίωσης του περιεχομένου του ταχυδρομικού αντικειμένου.

Τα μέτρα που λαμβάνει η Επιχείρηση και οι συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις και οι συνεργάτες αυτής στο σύνολό τους είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζουν την ασφάλεια των προς μεταφορά αντικειμένων και του απορρήτου τους, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η συχνή συλλογή και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων, αλλά και η εύκολη πρόσβαση των χρηστών στα ορισμένα από την Επιχείρησή μας σημεία, τα οποία αποτελούν το ταχυδρομικό μας δίκτυο.

2.1 Για το λόγο αυτό, έχει εκπονηθεί πλάνο δράσης και μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποφεύγεται η μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων και απαγορευμένων ουσιών, όπως αυτές ορίζονται από τους Κανονισμούς της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (Π.Τ.Ε.).

Για τους λόγους αυτούς, εξαιρούνται της διακίνησης και μεταφοράς:

1. εύφλεκτα υλικά,

2. ραδιενεργά υλικά,

3. διαβρωτικές ουσίες,

4. αέρια,

5. ναρκωτικές ουσίες,

6. δηλητήρια,

7. αρχαιότητες,

8. έργα τέχνης,

9. τρόφιμα αλλοιώσιμα,

10. ζώντα ή νεκρά ζώα,

11. φυτά,

12. εκρηκτικές ύλες,

13. κοσμήματα, πολύτιμοι λίθοι και

14. αντικείμενα που από τη φύση τους ή εξ αιτίας της συσκευασίας τους υπάρχει κίνδυνος να αυτοκαταστραφούν ή να καταστρέψουν άλλα αντικείμενα ή αντικείμενα των οποίων τη διεκπεραίωση και μεταφορά δεν δέχεται η ΙΑΤΑ. Η μεταφορά χρημάτων περιεχόμενων σε έγγραφο ή συσκευασία αποστολής δεν επιτρέπεται.

2.2 Επίσης, δεν γίνονται αποδεκτά προς διακίνηση και μεταφορά τα αντικείμενα που απαγορεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ημεδαπού και διεθνούς δικαίου, όσα αντικείμενα εξαιρούνται από τη σύμβαση που έχει υπογράψει η Επιχείρηση με το χρήστη της υπηρεσίας και όσα δεν είναι κατάλληλα συσκευασμένα ή δεν φέρουν όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία του αποστολέα ή του παραλήπτη.

2.3 Άρση του απορρήτου

Η Επιχείρηση κατά την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει αυξημένη υποχρέωση προστασίας απορρήτου, η οποία είναι δυνατόν να καμφθεί εάν αρθεί το απόρρητο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 47/2005 (ΦΕΚ Α 64/10-3-2005) και άλλες διατάξεις νόμων χάριν της προστασίας της εθνικής ασφάλειας, της διακρίβωσης των εγκλημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 2225/1994 (ΦΕΚ Α 121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ Α 47).

2.3.1 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαστική, πολιτική, στρατιωτική ή αστυνομική ή άλλη δημόσια αρχή υποβάλλει αίτημα για άρση του απορρήτου, η Επιχείρηση θα πρέπει να ενημερώσει αυθημερόν και να παραδώσει αντίγραφο της εντολής της αρμόδιας αρχής

στον Υπεύθυνο για την άρση του απορρήτου. Η διάταξη από την αρμόδια αρχή θα ορίζει

τα στοιχεία αυτά για τα οποία αίρεται το απόρρητο και συγκεκριμένα εάν πρόκειται για τα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, την ημερομηνία ανάθεσης της μεταφοράς, την ημερομηνία παράδοσης της αποστολής ή τον αριθμό του εκδοθέντος ΣΥΔΕΤΑ.

2.3.2 Στη συνέχεια, ο Υπεύθυνος Ασφαλείας θα πρέπει να αποστείλει την ίδια μέρα έγγραφη πρόσκληση στα μέλη της τριμελούς επιτροπής που είναι αρμόδια, προκειμένου να αποφανθούν για την άρση του απορρήτου. Ο Υπεύθυνος θα φροντίσει, επίσης, ώστε να διαφυλαχθεί η συγκεκριμένη αποστολή σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου θα σφραγιστεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να συγκληθεί και να αποφασίσει η επιτροπή για την άρση ή μη του απορρήτου είναι 72 ώρες.

2.3.3 Η Επιχείρηση μεριμνά για τη σύγκληση της επιτροπής και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Εάν πρόκειται για επιστολή ή δέμα, η τριμελής επιτροπή αποτελείται από ένα εισαγγελικό λειτουργό που έχει ορίσει η υπηρεσία, ένα ανακριτικό υπάλληλο που ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας αρχής και ένα εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Επιχείρησης.

2.3.4 Εάν η απόφαση της επιτροπής είναι σύμφωνη τότε η Επιχείρηση θα χορηγήσει όσα ζητά η αρμόδια δημόσια αρχή. Η σχετική απόφαση της επιτροπής θα πρέπει να εκδοθεί με την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, δηλαδή να επιτραπεί η άρση μόνο στην περίπτωση κατά την οποία το επιδιωκόμενο νόμιμο αποτέλεσμα δεν είναι δυσανάλογα επαχθές σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο επιβάλλεται.

2.3.5 Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η επιστολογραφία, δηλαδή τόσο οι επιστολές όσο και τα δέματα ταχυμεταφορών υπόκεινται σε άρση του απορρήτου ως προς συγκεκριμένα ή και όλα τα επιμέρους στοιχεία τους. Τα στοιχεία στα οποία είναι δυνατόν να αναφέρεται η διάταξη και των οποίων ζητείται η άρση είναι ενδεχόμενο να αφορούν τον αποστολέα, τον αποδέκτη ή και το περιεχόμενο της επιστολής ή του δέματος.

2.3.6 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας άρσης, η Επιχείρηση λαμβάνει κάθε μέσο προκειμένου να προφυλαχθεί και να διασφαλιστεί το απόρρητο κατά τα λοιπά.

2.3.7 Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή και την Α.Δ.Α.Ε. για οποιοδήποτε περιστατικό τυχόν ανακύψει. Η Επιχείρηση κατά την επιλογή και το διορισμό του εξουσιοδοτημένου προσώπου ως Υπεύθυνο Ασφάλειας θα πρέπει να επιλέξει ένα πρόσωπο που να παρέχει τα εχέγγυα όχι μόνο από πλευράς τεχνικών γνώσεων, αλλά και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Δεν ορίζεται ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όποιος έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών ή εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα ή για αδίκημα σχετιζόμενο με τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Επιχείρηση θα πρέπει να κοινοποιεί τον ορισμό του Υπεύθυνου και κάθε αλλαγή σε σχέση με αυτόν στην αρμόδια υπηρεσία και στην Α.Δ.Α.Ε.

2.3.8 Προς εκτέλεση της συγκεκριμένης εντολής και συγκεκριμένα της διάταξης που εξέδωσε η αρμόδια αρχή, η διαβίβαση των στοιχείων γίνεται με τρόπο που θα εξασφαλίζει αξιοπιστία, εγκυρότητα, ακρίβεια, ταχύτητα και ασφάλεια και να εμπλακεί ο ελάχιστος δυνατός αναγκαίος αριθμός εξουσιοδοτημένων προσώπων.

2.3.9 Στην περίπτωση που απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την εκτέλεση της διάταξης, η Επιχείρηση θα πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή με την οποία συνεργάζεται για την εκτέλεση της εντολής.

2.3.10 Η Επιχείρηση διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή αποκλειστικά και μόνο τα στοιχεία που αναγράφονται στη διάταξη που επιβάλλει την άρση και όχι άλλα τυχόν στοιχεία που συνδέονται με τη συγκεκριμένη ταχυδρομική υπηρεσία ή αντικείμενο.

2.4 Περιπτώσεις έκτακτου και ιδιαίτερα σοβαρού κινδύνου

Όταν διαπιστωθεί περίπτωση έκτακτου και ιδιαίτερα σοβαρού κινδύνου που απειλεί τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, η Επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιήσει στην Α.Δ.Α.Ε. τα μέτρα ασφαλείας που θα λάβει. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι δύναται να: α) προσκομίζονται ανοιχτά τα αντικείμενα με πάχος άνω των 6,35mm, β) ελέγχεται η ταυτότητα του αποστολέα ή του κομιστή, να αναγράφονται τα στοιχεία τους στην απόδειξη παραλαβής του αντικειμένου που παραδίδεται στα χέρια του παραλήπτη και γ) να αρνείται να παραλάβει και να διαχειριστεί αντικείμενα τα οποία δεν αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του αποστολέα. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 της απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αριθμό 1001/2005 (ΦΕΚ Β 384/2005 - Έγκριση του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών), η Επιχείρηση δικαιούται να αρνηθεί να αναλάβει ταχυδρομικό αντικείμενο για το οποίο ο αποστολέας έχει αρνηθεί τον έλεγχο του περιεχομένου του, αν και ο εκπρόσωπος της τον έχει ζητήσει.

Σύμφωνα με την απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. 1001/Φ21/17.03.2005 άρθρο 9.παρ. 4 στις περιπτώσεις που η Επιχείρηση διαπιστώσει είτε η ίδια είτε μετά από υπόδειξη της ΑΔΑΕ ότι υφίσταται έκτακτος και σοβαρός κίνδυνος παραβίασης της ΠΔΑΤΥ, τότε αμέσως ενημερώνει τους χρήστες για τον εν λόγω κίνδυνο και προτείνει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας.

Επιπλέον, στα πλαίσια της εκπαίδευσης του προσωπικού της Courier Center με θέμα «την συμμόρφωση στις νομικές διατάξεις που διέπουν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες», όλοι οι υπάλληλοι εκπαιδεύονται κατάλληλα ώστε να εξαλειφθεί/ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος παραβίασης της ΠΔΑΤΥ καθώς και διαρροή κατά την διάρκεια της διαχείρισης των αποστολών.

2.5 Υπεύθυνος Ασφάλειας Η Επιχείρηση έχει ορίσει Υπεύθυνο Ασφαλείας τον κύριο Πάμπο Χαραλάμπους (τηλέφωνο 216 0005997), που είναι αρμόδιος για την επιμέλεια της διαδικασία άρσης του απορρήτου υπό 2.3. και την επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, την διαδικασία διαχείρισης παραπόνων των χρηστών των ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχει η Επιχείρηση όπως αυτή προσδιορίζεται κατωτέρω υπό 4 κλπ.

2.6 Αρχή της αναλογικότητας

Σε κάθε περίπτωση λήψης έκτακτων μέτρων και κατά τη διαδικασία άρσης του απορρήτου, η Επιχείρηση θα πρέπει να εφαρμόζει την αρχή της αναλογικότητας και να επιλέγει το μέτρο που θα επιφέρει τη μικρότερη δυνατή έννομη συνέπεια σε σχέση με το νόμιμο σκοπό που επιδιώκεται.

3. Πολιτική Διασφάλισης της Εχεμύθειας

Η Επιχείρηση αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερα αυξημένη ευθύνη που φέρει για την προστασία του απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας και έχει εκπονήσει Πολιτική για τη διασφάλιση της εχεμύθειας προκειμένου να μην ανακοινώνουν οι υπάλληλοι της και οι συνεργάτες αυτής τα στοιχεία που οι διατάξεις επιβάλλουν να προστατεύονται, όπως τα στοιχεία παραλήπτη και αποστολέα, ο τρόπος αποστολής, το είδος και περιεχόμενο αποστολής, οι ταχυδρομικές σχέσεις προσώπων και επιχειρήσεων κλπ..

3.1 Η υποχρέωση εχεμύθειας ισχύει για όλα τα στοιχεία που προστατεύονται από το απόρρητο. Η Επιχείρηση προσδιορίζει τις εργασίες και τις πράξεις που πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί η ταχυδρομική μεταφορά με σεβασμό και προστασία του απορρήτου ώστε να διασφαλίζονται οι πληροφορίες σχετικά με αυτήν, είτε βρίσκονται σε ηλεκτρονική

είτε σε έγγραφη μορφή. Για το λόγο αυτό οι εργασίες είναι πλήρως επιμερισμένες και κάθε φορά είναι συγκεκριμένοι οι εργαζόμενοι που έχουν επιφορτιστεί να τις εκτελέσουν.

Οι εργαζόμενοι στην Επιχείρηση και οι συνεργάτες της οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του απορρήτου και να αναλαμβάνουν μόνο τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί.

3.2 Η διαχείριση και η ανακοίνωση πληροφοριών γίνεται αποκλειστικά και μόνο στο διοικητικό προσωπικό και το εν γένει προσωπικό της επιχείρησης που είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης εντολής. Υπάρχουν κανόνες ασφαλείας και διασφάλισης ότι κάθε μέλος του προσωπικού έχει πρόσβαση μόνο στην πληροφορία που είναι απαραίτητη για να διεκπεραιώσει τις εργασίες που έχει αναλάβει και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, ώστε να χρησιμοποιεί τα μέτρα που ορίζονται πιο πάνω από την Επιχείρηση, προκειμένου να προφυλάσσει την πληροφορία που έχει τεθεί σε γνώση του, ώστε να διεκπεραιώσει την εργασία του.

3.3 Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα και συνεχίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να εκπαιδεύεται, ώστε σε κάθε περίπτωση ή υποψία παραβίασης του απορρήτου να ενημερώνει για το γεγονός τον ιεραρχικά αρμόδιο εργαζόμενο, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

3.4 Προς υλοποίηση της νόμιμης επιταγής διαφύλαξης του απορρήτου, η Επιχείρηση περιλαμβάνει στη σύμβαση που καταρτίζει με τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της ρητούς και κατηγορηματικούς όρους που προστατεύουν το απόρρητο και διασφαλίζουν την εχεμύθεια. Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται για τη διαδικασία και τα μέτρα προστασίας του απορρήτου και υπογράφουν σύμβαση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας που περιέχει ως ελάχιστο περιεχόμενο ότι ο εργαζόμενος:

  1. Αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη να διατηρεί εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που έμαθε για την εργασία του στην Επιχείρηση και να μην τις μοιράζεται με άλλα πρόσωπα εκτός της Επιχείρησης, αλλά ούτε και εργαζόμενους στην Επιχείρηση που δεν έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Επίσης, να λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε οι πληροφορίες αυτές να μην περιέλθουν από αβλεψία ή έλλειψη προσοχής σε τρίτα πρόσωπα.
  2. Οι πληροφορίες που οφείλει να προστατεύει και να διαφυλάσσει σχετίζονται με την ταχυδρομική υπηρεσία και το προς μεταφορά ταχυδρομικό αντικείμενο και κάθε πράξη που συνδέεται με αυτά.
  3. Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης και τα λοιπά πρόσωπα που συνεργάζονται με αυτήν ρητά αναλαμβάνουν εγγράφως ότι έχουν την υποχρέωση να μην ανακοινώνουν σε τρίτο πρόσωπο πληροφορίες που έχουν σχέση με:

α. το περιεχόμενο και τον τρόπο αποστολής του ταχυδρομικού αντικειμένου,

β. τα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη του αντικειμένου,

γ. τα στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, κλπ.) προσώπων που πραγματοποίησαν συναλλαγή με την Επιχείρηση,

δ. το γεγονός της αποστολής ή της παραλαβής ενός ταχυδρομικού αντικειμένου,

ε. τον τρόπο αποστολής,

στ. τις ταχυδρομικές σχέσεις προσώπων ή επιχειρήσεων και

ζ. το όνομα του αποστολέα για τα αντικείμενα που όταν παραδίδονται στην Επιχείρηση δε φέρουν το όνομα του, δεδομένου ότι σε σχέση με την υποχρέωση αυτή ως τρίτος θεωρείται και ο παραλήπτης του αντικειμένου.

η. την εξέλιξη και κάθε πληροφορία σχετικά με τα ταχυδρομικά αντικείμενα και τους πελάτες της επιχείρησης, όπως προκύπτουν από τα ηλεκτρονικά μέσα ή τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις εργασίες μεταφοράς και διακίνησης.

3.5. Τρίτο πρόσωπο δεν έχει πρόσβαση στα πιο πάνω στοιχεία. Αναφέρεται ότι προκειμένου να λάβει τρίτο πρόσωπο οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με μεταφορά και διακίνηση αντικειμένου θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να διασφαλιστεί ότι πρόκειται για τον αποστολέα ή τον παραλήπτη του αντικειμένου.

3.6. Οι εργαζόμενοι στην Επιχείρηση και οι συνεργάτες αυτής, κατά τη λήξη της σύμβασης τους αναλαμβάνουν να παραδώσουν οτιδήποτε σχετίζεται με τις πληροφορίες που αναφέρονται υπό 3.4.α-η, καθώς και κάθε σχετική πληροφορία και να τις διαφυλάξουν από κάθε τρίτο.

3.7. Στην περίπτωση που τυχόν παραβιαστεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και των συνεργατών της Επιχείρησης, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση και την καταβολή αποζημίωσης για την πράξη αυτή και κάθε συνέπεια αυτής.

3.8. Όλα τα ως άνω ισχύουν και για τους συνεργάτες της Επιχείρησης.

4.   Διαχείριση των παραπόνων χρηστών

4.1. Κάθε απαίτηση χρήστη για παραβίαση του απορρήτου, απώλεια ή βλάβη του ταχυδρομικού αντικειμένου κατά της εταιρείας πρέπει να επιδοθεί εγγράφως μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή επιστολής, ή εγγράφου με βεβαίωση παραλαβής και την συμπλήρωση του εγγράφου «Αίτηση αναζήτησης αντικειμένου» που πρέπει να σταλούν στα κεντρικά γραφεία της «COURΙΕR CENTER» σε διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία αναλήψεως της εργασίας από την εταιρεία. Καμία απαίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη, ούτε συζητείται μετά την παρέλευση των 20 ημερών και καμία αξίωση αποζημίωσης δεν μπορεί να λάβει χώρα μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την κατάθεση του ταχυδρομικού αντικειμένου.

4.2. Για την εξέταση των παραπόνων, η Εταιρεία έχει εκπονήσει και εφαρμόζει διαδικασία επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η διαδικασία αυτή αποτελεί φιλικό διακανονισμό και έχει το χαρακτήρα έγγραφης επικοινωνίας του χρήστη με την Εταιρεία με σκοπό να επιλυθεί η διαφορά μεταξύ των δύο μερών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον χάρτη υποχρεώσεων καταναλωτή ή/και τη σύμφωνη γνώμη των μερών που θα επιτευχθεί σχετικά με το ζήτημα. Τα μέρη ανταλλάσσουν έγγραφα σχετικά με την διαφορά και ο χρήστης προσκομίζει στην εταιρεία όλα τα σχετικά με το παράπονό του αίτημα και τα αρμόδια τμήματα επιλαμβάνονται του ζητήματος και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την αποστολή του αιτήματος του χρήστη.

4.3. Στην περίπτωση που τυχόν δε βρεθεί συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς κατά τη διαδικασία του φιλικού διακανονισμού ή στην περίπτωση που ο χρήστης υποβάλει σχετικό αίτημα, συστήνεται και συνεδριάζει η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Η Επιτροπή αποτελείται από εκπρόσωπο των καταναλωτών και μέλη της επιχείρησης, μεταξύ των οποίων ο Υπεύθυνος Ασφαλείας. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ο χρήστης μπορεί να παρασταθεί αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπηθεί από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η Εταιρεία αποστέλλει ενημέρωση εγγράφως για τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης της επιτροπής και το δικαίωμα του χρήστη να υποβάλλει εγγράφως υπόμνημα αν δεν επιθυμεί ή δεν δύναται να παραστεί κατά τη συνεδρίαση. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μηνός από την υποβολή του ζητήματος στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.

4.4. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του αποστελλόμενου αντικειμένου, εγγράφου ή δέματος, το ποσό της αποζημίωσης περιορίζεται στα πιο κάτω ποσά:

α. Μέχρι του ποσού των 70 € για φάκελο ή έγγραφα και 400 € ευρώ για δέμα και επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή. Για αποστολές στο εξωτερικό μέγιστη αποζημίωση είναι το αντίστοιχο των 100 Δολαρίων ΗΠΑ.

β. Για φάκελο ή δέμα με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένο καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της δηλωθείσας αξίας για την οποίαν έχει καταβληθεί η επιπλέον χρέωση ασφάλισης.

γ. Εάν ένα δέμα ή ένα ταχυδρομικό αντικείμενο ταχυμεταφορών επιστραφεί και η αιτία της μη επίδοσής του είναι άγνωστη, ο αποστολέας δικαιούται επιστροφή των ταχυδρομικών εξόδων.

δ. Για αποδεδειγμένη καθυστέρηση επίδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών, πέραν του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με 6€ για κάθε μέρα καθυστέρησης και για την περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του συμφωνημένου χρόνου επίδοσης, επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει τα 100€.

ε. Η αποζημίωση για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η συνεπαγόμενη απώλεια εισοδήματος ή διαφυγόν κέρδος δεν αποζημιώνεται.

ζ. Η ανωτέρω αποζημίωση αφορά μόνο στο πραγματικό κόστος των εγγράφων ή/και αντικειμένων κατά το χρόνο μεταφοράς, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά παραστατικά έγγραφα και δεν περιλαμβάνει το κόστος κτήσης τους, τη συναισθηματική ή άλλη αξία, την εμπορική ή άλλη αξία τους.

η. Οι αποζημιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα – πελάτη.

θ. Η αποζημίωση καταβάλλεται το αργότερο εντός περιόδου 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης καταβολής αποζημίωσης.

ι. Η απώλεια ή η κλοπή ή η καθυστερημένη επίδοση απλών ταχυδρομικών αντικειμένων δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης.

4.5. Ο χρήστης ταχυδρομικής υπηρεσίας έχει το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα αποζημίωσης που έχει από τις ισχύουσες διατάξεις και το χάρτη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων καταναλωτή εντός έξι (6) μηνών από την κατάθεση του ταχυδρομικού αντικειμένου προς αποστολή.

4.6. Όλες οι αιτήσεις παραπόνων και πελατών, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους, καταχωρούνται από το αρμόδιο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και συνιστούν στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του επιπέδου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Επιχείρηση.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, η Επιχείρηση γνωστοποιεί:

α. Δείκτη Διασφάλισης απορρήτου, όπου:

Δ1ν = Αριθμός περιπτώσεων παραβίασης απορρήτου και εχεμύθειας / Σύνολο διαχειριζομένων αντικειμένων 

β. Δείκτη ασφάλειας ταχυδρομικών αντικειμένων, όπου:

Δ2ν = Αριθμός απολεσθέντων αντικειμένων / Σύνολο διαχειριζομένων αντικειμένων

5. Έλεγχος της εφαρμογής των μέτρων και της τήρησης της Πολιτικής

5.1. Προκειμένου να διασφαλίσει την εφαρμογή των μέτρων και την τήρηση της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου, η Επιχείρηση προβαίνει σε διαρκείς ελέγχους. Επίσης, γίνεται ετήσια Επιθεώρηση προκειμένου να διασφαλίσουμε με τρόπο αμερόληπτο την τήρηση όλων των επί μέρους μέτρων που έχουμε ορίσει.

5.2. Η εταιρεία καταθέτει κάθε 1ο τρίμηνο εκάστου έτους στην ΑΔΑΕ, ετήσια έκθεση με στοιχεία και αναφορές σε συγκεκριμένα περιστατικά που απείλησαν την διασφάλιση του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και την περιγραφή των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπισή τους. Επίσης, στην έκθεση γίνεται αναφορά στην ζημία που υπέστη η εταιρεία και οι χρήστες με αφορμή τα συγκεκριμένα περιστατικά.