Σημαντική προειδοποίηση σύμφωνα με τους όρους

Με την παράδοση του αντικειμένου αποστολής για μεταφορά μέσω της COURIER CENTER Α.Ε.  ο Αποστολέας αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην φορτωτική. Οι υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι της COURIER CENTER Α.Ε. ή ο Αποστολέας δεν δικαιούνται να τροποποιήσουν ή να άρουν τους όρους αυτής της φορτωτικής.

Τελευταία Αναθεώρηση: Δεκέμβριος 2021

Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταφοράς Εγγράφων και Δεμάτων από την «COURIER CENTER»

O αποστολέας συμφωνεί με το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στο παρόν για την μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής της «COURIER CENTER» και δηλώνει ότι αναγνωρίζει ότι οι όροι αυτοί δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ή να θεωρηθεί ότι τροποποιήθηκαν από κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 1. Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥΔΕΤΑ) δεν αποτελεί φορολογικό έγγραφο, είναι μη διαπραγματεύσιμο και συμπληρώνεται με ευθύνη του αποστολέα από τον ίδιο ή από τον εκπρόσωπο «COURIER CENTER» για λογαριασμό του είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά, είτε εγγράφως σε κατάστημα ή στον χώρο όπου έχει κληθεί να παραλάβει την αποστολή. Επίσης, το έντυπο αυτό έχει ισχύ μόνο με την αναγραφή του ονόματος του εκπροσώπου της «COURΙΕR CENTER» στο ΣΥΔΕΤΑ. Η παραλαβή, αποστολή, διακίνηση και διανομή των αποστολών αναφέρεται στο σύστημα εντοπισμού των αποστολών που τηρείται μόνο βάσει του Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς (ΣΥΔΕΤΑ) και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό. Κάθε πρόσθετη υπηρεσία ή ειδική συνθήκη που αφορά το προς μεταφορά αντικείμενο πρέπει να αναφέρεται σε αυτό (ΣΥΔΕΤΑ).

ΑΡΘΡΟ 2. Ο Αποστολέας με το παρόν δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του. Επίσης, δηλώνει ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου του προς μεταφορά αντικειμένου το οποίο έχει συσκευάσει κατάλληλα προς μεταφορά και δεν εμπίπτει σε κάποια από τις κατηγορίες των απαγορευμένων ειδών που αναφέρονται στο ακόλουθο άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 3. Η «COURΙΕR CENTER» δεν παραλαμβάνει για διεκπεραίωση ταχυδρομικά αντικείμενα των οποίων η μεταφορά αντίκειται στους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και διατάξεις. Ειδικότερα, δεν αναλαμβάνει για μεταφορά τα ακόλουθα: χρήματα & χρεόγραφα- επικίνδυνα & εκρηκτικά υλικά- ζώα- τρόφιμα- αντίκες (εύθραυστα αντικείμενα) & ράβδους χρυσού- πυροβόλα όπλα και τμήματά τους- πυρομαχικά- νεκρούς – τέφρα- κοσμήματα, πολύτιμους λίθους & μέταλλα- ναρκωτικά- κάθε παράνομη ιδιοκτησία απαγορευμένη από διάταξη νόμου. Επίσης, διατηρεί τη δυνατότητα να αρνηθεί να μεταφέρει αντικείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται επικίνδυνα, όπως: εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα- ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες- κάρτες χρόνου σταθερής και κινητής τηλεφωνίας- αρχαιότητες- έργα τέχνης- μη αναπαραγώγιμα έγγραφα ή αντικείμενα (πχ αλληλογραφία/φιλμ/βίντεο προσωπικής αξίας, γραμματόσημα, λαχεία, αντίκες)- φυτά- εύφλεκτα και ραδιενεργά υλικά- βιολογικό υλικό- μολυσματικές, διαβρωτικές και δηλητηριώδεις ουσίες- ζώα- πορνογραφικό υλικό και γενικά είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας. Ο αποστολέας φέρει την ευθύνη του περιεχομένου σε περίπτωση που είναι απαγορευμένο ή επικίνδυνο για μεταφορά ή εύθραυστο ή ευπαθές. Εάν δεν δηλώσει εγγράφως και δεν καταγραφεί στο ΣΥΔΕΤΑ κάτι διαφορετικό, ο αποστολέας με την παράδοση του αντικειμένου θεωρείται ότι δηλώνει ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη.

Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) Κάθε είδος που αναγράφεται στη μπροστινή σελίδα περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με το νόμο, β) Στο υπό διακίνηση αντικείμενο έχουν αναγραφεί σωστά τα στοιχεία και η διεύθυνση του παραλήπτη, γ) Το υπό διακίνηση αντικείμενο έχει συσκευαστεί, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωσή του.

ΑΡΘΡΟ 4. Οι εκπρόσωποί μας έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν το προς παραλαβή αντικείμενο και να αρνηθούν τη διεκπεραίωση της αποστολής εφόσον ο αποστολέας αρνηθεί την επιθεώρησή του ή το κρίνουν απαραίτητο διότι αντιβαίνει σε κάποιον από τους όρους του παρόντος.  Επίσης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την μεταφορά αν διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο ότι αντιβαίνει σε κάποιον από τους όρους του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 5. Οι χρεώσεις για τα προς αποστολή αντικείμενα υπολογίζονται για συνολικό βάρος ανά αποστολή μέχρι 2 κιλά. Για αποστολές άνω των 2 κιλών υπάρχει επιπλέον χρέωση σύμφωνα με όσα ορίζονται στον τιμοκατάλογο της Εταιρείας. Για αποστολές μεγάλου όγκου ισχύει το ογκομετρικό βάρος (μήκος x πλάτος x ύψος/5000).

ΑΡΘΡΟ 6. Η «COURΙΕR CENTER» δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής ή παράδοσης ή μεταφοράς αντικειμένων, απώλεια ή ζημιά αν αυτά έχουν προκύψει από γεγονότα που είναι υπεράνω των ανθρωπίνων δυνατοτήτων (ατύχημα – δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων κλπ.) ή λόγω λανθασμένων ομαδικών πράξεων από αποστολέα, τον παραλήπτη, οποιονδήποτε εκπρόσωπο τελωνειακών ή άλλων δημοσίων αρχών ή ταχυδρομικής υπηρεσίας, μεταφορικής εταιρείας ή άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου στο οποίο ανατίθεται η διεκπεραίωση της αποστολής από την «COURΙΕR CENTER».

ΑΡΘΡΟ 7. Κάθε απαίτηση κατά της εταιρείας πρέπει να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της «COURΙΕR CENTER» σε διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία αναλήψεως της εργασίας από την εταιρεία. Καμία απαίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη, ούτε συζητείται μετά την παρέλευση των 20 ημερών και καμία αξίωση αποζημίωσης δεν μπορεί να λάβει χώρα μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την κατάθεση του ταχυδρομικού αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 8. Η «COURΙΕR CENTER» δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση ή/και να διατηρήσει σε παρακαταθήκη το μεταφερόμενο αντικείμενο εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα έξοδα μεταφοράς, τυχόν προκαταβολή χρέωσης, αντικαταβολή ή άλλα έξοδα οποιασδήποτε φύσεως που σχετίζονται με τη μεταφορά ή την παράδοση του αντικειμένου και να διατηρήσει το αντικείμενο στην κατοχή της ή/και να αρνηθεί την παράδοση μέχρι την αποπληρωμή των σχετικών συνολικών αξιών/εξόδων.

ΑΡΘΡΟ 9. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται στο εσωτερικό είναι ασφαλισμένα χωρίς περαιτέρω χρέωση μέχρι του ποσού των τετρακοσίων (400) ευρώ για τα δέματα/αντικείμενα. Οι αποστολές εξωτερικού είναι ασφαλισμένες μέχρι του ποσού των 100 δολαρίων ΗΠΑ. Για αξία μεγαλύτερη αυτών και μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ για το εσωτερικό, μπορεί να δηλωθεί μεγαλύτερη αξία και να καταβληθεί ασφάλιστρο ύψους 0,9% επί της ασφαλιζόμενης αξίας, την οποία επιβαρύνεται και καταβάλλει ο αποστολέας.

ΑΡΘΡΟ 10. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του αποστελλόμενου αντικειμένου, εγγράφου ή δέματος, η ευθύνη της «COURIER CENTER» περιορίζεται στα πιο κάτω ποσά:

α. Μέχρι του ποσού των 70 € για φάκελο ή έγγραφα και 400 € ευρώ για δέμα και επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή. Για αποστολές στο εξωτερικό μέγιστη αποζημίωση είναι το αντίστοιχο των 100 Δολαρίων ΗΠΑ.

β. Για φάκελο ή δέμα με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένο καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της δηλωθείσας αξίας για την οποίαν έχει καταβληθεί η επιπλέον χρέωση ασφάλισης.
γ. Εάν ένα δέμα ή ένα ταχυδρομικό αντικείμενο ταχυμεταφορών επιστραφεί και η αιτία της μη επίδοσής του είναι άγνωστη, ο αποστολέας δικαιούται επιστροφή των ταχυδρομικών εξόδων.

δ. Για αποδεδειγμένη καθυστέρηση επίδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών, πέραν του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με 6€ για κάθε μέρα καθυστέρησης και για την περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του συμφωνημένου χρόνου επίδοσης, επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει τα 100€. Οι αποζημιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα – πελάτη.

ε. Η αποζημίωση για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η συνεπαγόμενη απώλεια εισοδήματος ή διαφυγόν κέρδος δεν αποζημιώνεται.

ζ. Η ανωτέρω αποζημίωση αφορά μόνο στο πραγματικό κόστος των εγγράφων ή/και αντικειμένων κατά το χρόνο μεταφοράς, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά παραστατικά έγγραφα και δεν περιλαμβάνει το κόστος κτήσης τους, τη συναισθηματική ή άλλη αξία, την εμπορική ή άλλη αξία τους.

η. Σε πολλαπλή αποστολή, όπου αποστέλλονται πολλά ταχυδρομικά αντικείμενα προς έναν παραλήπτη και που εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης και αποζημιώνεται ξεχωριστά.
θ. Οι αποζημιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα ή αν αυτός παραιτηθεί των δικαιωμάτων του, στον παραλήπτη του ταχυδρομικού αντικειμένου.
ι. Η αποζημίωση καταβάλλεται το αργότερο εντός περιόδου 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης καταβολής αποζημίωσης.

ια. Η απώλεια ή η κλοπή ή η καθυστερημένη επίδοση απλών ταχυδρομικών αντικειμένων δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης.

Ο αποστολέας και ο παραλήπτης αναγνωρίζουν και δηλώνουν ότι αποδέχονται ότι πέραν όσων αναφέρονται στο άρθρο 10, ουδεμία ευθύνη φέρει η «COURΙΕR CENTER» για τυχόν έμμεσες ζημίες ή απώλεια εισοδήματος, διαφυγόντος κέρδους, αποθετική ή άλλη ζημία, κλπ.

ΑΡΘΡΟ 11. Α. Σε περίπτωση κατά την οποία ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει μια αποστολή, η συγκεκριμένη αποστολή θα επιστρέφεται στον αποστολέα με επιπλέον χρέωση ίση της αξίας της αρχικής αποστολής. Β. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να επιδοθεί το αντικείμενο στον αποστολέα ή να επιστραφεί στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, το αντικείμενο επιστρέφει στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας όπου παραμένει στις κεντρικές αποθήκες για έξι (6) μήνες με έξοδα του αποστολέα και, στη συνέχεια, αν δεν το έχει αναζητήσει κανείς, θεωρείται οριστικά ανεπίδοτο και καταστρέφεται. Για την καταστροφή συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν αντικείμενα για τα οποία η αξία που έχει δηλωθεί είναι μεγαλύτερη από 100€ ή έχουν νομίμως παρακρατηθεί ή κατασχεθεί τα οποία παραδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.

ΑΡΘΡΟ 12. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τις πιο κάτω περιπτώσεις:

Α. Ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Β. Εγκληματικές ενέργειες στις εγκαταστάσεις, στα μεταφορικά μέσα ή σε άλλα μέσα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση που συνεπάγονται βλάβη, απώλεια ή τυχόν καταστροφή των ταχυδρομικών αντικειμένων.

Γ. Υπαιτιότητα του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου που συνδέεται με αυτούς.

Δ. Πράξεις ή ενέργειες που είναι αντίθετες με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ε. Μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αποστολέα/παραλήπτη.

ΣΤ. Αιτήματος που δεν βασίζεται στην ατομική σύμβαση ή τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 13. Η Εταιρεία έχει εκπονήσει και εφαρμόζει διαδικασία επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η διαδικασία αυτή αποτελεί φιλικό διακανονισμό και έχει το χαρακτήρα έγγραφης επικοινωνίας του χρήστη με την Εταιρεία με σκοπό να επιλυθεί η διαφορά μεταξύ των δύο μερών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον χάρτη υποχρεώσεων καταναλωτή ή/ και τη σύμφωνη γνώμη των μερών που θα επιτευχθεί. Στην περίπτωση που τυχόν δε βρεθεί συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς κατά τη διαδικασία του φιλικού διακανονισμού ή στην περίπτωση που υποβάλει σχετικό αίτημα ο χρήστης, συστήνεται και συνεδριάζει η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Η Επιτροπή αποτελείται από εκπρόσωπο των καταναλωτών και μέλη της επιχείρησης και στη συνεδρίασή της ο χρήστης μπορεί να παρασταθεί αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπηθεί από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η Εταιρεία αποστέλλει ενημέρωση εγγράφως για τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης της επιτροπής και το δικαίωμα του χρήστη να υποβάλλει εγγράφως υπόμνημα αν δεν επιθυμεί ή δεν δύναται να παραστεί κατά τη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 14. Ο εντολέας/αποστολέας έχει το δικαίωμα να ασκήσει κάθε δικαίωμα που έχει από τις ισχύουσες διατάξεις και το παρόν εντός έξι (6) μηνών από την κατάθεση του ταχυδρομικού αντικειμένου προς αποστολή μετά το πέρας του οποίου ουδένα δικαίωμα αποζημίωσης αναγνωρίζεται.

ΑΡΘΡΟ 15. Για οποιαδήποτε διαφορά πέραν του φιλικού διακανονισμού μεταξύ της COURIER CENTER και του αποστολέα ή του παραλήπτη αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.