Σημαντική προειδοποίηση σύμφωνα με τους όρους

Τελευταία Αναθεώρηση: Δεκέμβριος 2021

Με την παράδοση του αντικειμένου αποστολής για μεταφορά μέσω της COURIER CENTER Α.Ε.  ο Αποστολέας αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην φορτωτική. Οι υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι της COURIER CENTER Α.Ε. ή ο Αποστολέας δεν δικαιούνται να τροποποιήσουν ή να άρουν τους όρους αυτής της φορτωτικής.

1. ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ

Η Φορτωτική της COURIER CENTER Α.Ε. είναι ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ και ο Αποστολέας αποδέχεται ότι η φορτωτική έχει συμπληρωθεί από τον ίδιο ή από την COURIER CENTER A.E. για λογαριασμό του. Ο Αποστολέας κατά την συμπλήρωση της φορτωτικής δηλώνει ότι είναι κύριος του αντικειμένου της μεταφοράς ή τυγχάνει εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κυρίου και με το παρόν αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις της COURIER CENTER Α.Ε. για τον εαυτό του και σαν εντολοδόχος για λογαριασμό οποιουδήποτε προσώπου που διατηρεί δικαίωμα στο αντικείμενο μεταφοράς.

2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

Ο Αποστολέας εγγυάται ότι κάθε αντικείμενο μεταφοράς περιγράφεται ορθά στη φορτωτική δεν χαρακτηρίζεται από την COURIER CENTER Α.Ε. ως εξαιρούμενο μεταφοράς αναφέρει την ορθή διεύθυνση, τηλέφωνο και τα λοιπά στοιχεία και είναι συσκευασμένο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά του με επίδειξη κοινής επιμέλειας. Ο Αποστολέας εγγυάται να συμμορφούται με την κείμενη νομοθεσία. Ο Αποστολέας εξουσιοδοτεί την COURIER CENTER Α.Ε. να συμπληρώνει για λογαριασμό του αποστολέα οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται για την συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και να ενεργεί σαν πράκτορας του Αποστολέα για οποιονδήποτε έλεγχο. Ο Αποστολέας βεβαιώνει ότι όλες οι πληροφορίες που προφορικά έδωσε στην COURIER CENTER Α.Ε. εμπεριέχονται σε αυτή τη φορτωτική είναι πλήρεις και ακριβείς. Ο Αποστολέας αποδέχεται να αποζημιώσει και να προστατέψει, καλύψει την COURIER CENTER Α.Ε. από κάθε αξίωση ευθύνη ή δαπάνη σχετιζόμενη με την συμμόρφωση του Αποστολέα από την κείμενη νομοθεσία. Ο Αποστολέας με τον παρόν αποδέχεται ότι η COURIER CENTER Α.Ε. δύνανται να εγκαταλείψουν και να απαλλαγούν από οποιοδήποτε αντικείμενο που της έχει παραδοθεί από τον Αποστολέα εάν το αντικείμενο αυτό έχει χαρακτηρισθεί από την COURIER CENTER Α.Ε. ως εξαιρούμενο μεταφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της COURIER CENTER Α.Ε. έναντι του Αποστολέα αντίθετα ο Αποστολέας υποχρεούται να απαλλάξει, υπερασπίζεται αποζημιώνει και προστατεύει της COURIER CENTER Α.Ε. από όλες τις αξιώσεις, πρόστιμα, έξοδα που τυχόν θα προκύψουν από τους παραπάνω λόγους. Ο Αποστολέας ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε κόστος και δαπάνες που συνδέονται με την μεταφορά καθώς και για τις δαπάνες που θα προκύψουν είτε λόγω επιστροφής επαναπροώθησης του αντικειμένου είτε λόγω αποθήκευσής του κατά το διάστημα που εκκρεμεί η παράδοσή του. Ο Αποστολέας ευθύνεται αποκλειστικά για τα αντικείμενα μεταφοράς που δεν συνοδεύονται από τιμολόγιο ή και δελτίο αποστολής. (ο Αποστολέας αναγνωρίζει ότι η COURIER CENTER Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να εγκαταλείψει κατά την κρίση της την μεταφορά οποιωνδήποτε αγαθών για οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία καθώς και την μεταφορά ΄οποιασδήποτε κατηγορίας αντικειμένων και ότι η COURIER CENTER Α.Ε. μεταφέρει αντικείμενα μόνο σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

3.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η COURIER CENTER Α.Ε. έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση, να ελέγξει οποιοδήποτε αντικείμενο μεταφοράς. Ενδεικτικά ο έλεγχος περιλαμβάνει άνοιγμα του αντικειμένου μεταφοράς.

4. ΕΝΕΧΥΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Η COURIER CENTER Α.Ε. αποκτά ενέχυρο επί οποιουδήποτε μεταφερομένου αντικειμένου για το σύνολο των εξόδων μεταφοράς, τελωνειακών δασμών, προκαταβολών ή άλλων εξόδων, οποιασδήποτε φύσεως, που σχετίζονται με τη μεταφορά. η COURIER CENTER Α.Ε. δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση του αντικειμένου μέχρι την αποπληρωμή των σχετικών συνολικών αξιών.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Με την επιφύλαξη του όρου 7 η ευθύνη της COURIER CENTER Α.Ε. για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία αντικειμένου μεταφοράς (ο όρος αντικείμενο μεταφοράς περιλαμβάνει όλα τα επιχειρησιακά έγγραφα ή δέματα που παραδίδονται στην COURIER CENTER Α.Ε. με αυτή την φορτωτική) περιορίζεται: α) στο ποσό των 58,69 € ή β) στο πραγματικό ποσό της απώλειας ή ζημίας που καταβλήθηκε για το έγγραφο ή δέμα ή γ) στην πραγματική αξία των εγγράφων ή δέματος, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 6 της παρούσης χωρίς να λαμβάνεται υπ’όψη η εμπορική χρησιμότητα ή η ιδιαίτερη αξία αυτών για τον Αποστολέα, Παραλήπτη ή τρίτο.

6. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

α) Η πραγματική αξία ενός εγγράφου (ο όρος έγγραφο περιλαμβάνει οποιοδήποτε αντικείμενο που δεν έχει εμπορική αξία που μεταφέρεται κατά τους όρους που ορίζονται στο παρόν) υπολογίζεται με αναφορά στο κόστος προετοιμασίας, αντικαταστάσεως ή ανατυπώσεως κατά τον χρόνο και τόπο μεταφοράς, λαμβανομένη της κατά τα παραπάνω κάθε φορά μικρότερης αξίας, β) Η πραγματική αξία ενός δέματος (ο όρος δέμα περιλαμβάνει οποιοδήποτε αντικείμενο εμπορικής αξίας που μεταφέρεται κατά τους όρους που ορίζονται στο παρόν) υπολογίζεται με αναφορά στο κόστος επισκευής ή αντικαταστάσεως, αξίας μεταπωλήσεως ή αγοραίας αξίας κατά τον χρόνο και τον τρόπο μεταφοράς, λαμβανομένης της κατά τα παραπάνω κάθε φοράς μικρότερης αξίας. Σε καμία περίπτωση η αξία αυτή δεν θα υπερβαίνει το αρχικό κόστος που καταβλήθηκε από τον Αποστολέα για το αντικείμενο προσαυξημένο κατά 10%.

7. ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ

Η COURIER CENTER Α.Ε. δεν ευθύνεται, σε καμία περίπτωση, για οποιαδήποτε αποθετική, ειδική, έμμεση ζημία, από οπουδήποτε και αν απορρέει, αδιάκριτα εάν η COURIER CENTER Α.Ε. γνώριζε ή όχι ότι μία τέτοια ζημία, θα μπορούσε να προκύψει. Ενδεικτικά αναφέρεται η απώλεια εισοδήματος, κερδών, τόκων χρήσεως ή απώλεια αγορών.

8. ΜΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ

Εάν η COURIER CENTER Α.Ε. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ταχεία μεταφορά σύμφωνα με τα συνήθη προγράμματα μεταφορών, όμως ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ. Επιπρόσθετα η COURIER CENTER Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, πλημμελή παράδοση ή μη παράδοση: α) που οφείλεται σε τυχερό, ανωτέρα βία ή άλλη αιτία που λογικά βρίσκεται εκτός ελέγχου της COURIER CENTER Α.Ε. ή β) που οφείλεται 1. σε πράξη, πταίσμα ή παράλειψη του Αποστολέα, του Παραλήπτη ή οποιουδήποτε τρίτου που διατηρεί δικαίωμα στο αντικείμενο μεταφοράς (περιλαμβανομένης της παραβάσεως οποιουδήποτε όρου του παρόντος), ή οποιουδήποτε προσώπου εκτός της COURIER CENTER Α.Ε., ή Τελωνειακών ή άλλων Κρατικών Υπαλλήλων, ή Ταχυδρομικής Υπηρεσίας ή μεταφορέα ή άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου στο οποίο η COURIER CENTER Α.Ε. εμπιστεύθηκαν το φορτίο για μεταφορά σε περιοχή που δεν εξυπηρετείται τακτικά από την COURIER CENTER Α.Ε. αδιάκριτα εάν ο Αποστολέας ζήτησε ή γνώριζε για τον διακανονισμό μεταφοράς από τρίτο πρόσωπο, γ) στη φύση του φορτίου ή σε άλλο ελάττωμα, ιδιότητα ή κρυφό ελάττωμα αυτού, δ) σε ηλεκτρική ή μαγνητική βλάβη, απομαγνητοφώνηση ή άλλες τέτοιες ζημίες ηλεκτρονικών ή φωτογραφικών εικόνων ή εγγράφων οποιασδήποτε μορφής.

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

(α) Οποιαδήποτε απαίτηση του Αποστολέα πρέπει να εγείρεται και να επιδίδεται έγγραφα στα πλησιέστερα γραφεία της COURIER CENTER Α.Ε. της περιοχής παραδόσεως του αντικειμένου μεταφοράς μέσα σε 30 ημέρες από την παράδοση αποστολής, (β) Καμία απαίτηση για απώλεια ή ζημία δεν γίνεται δεκτή μέχρι την αποπληρωμή του τμήματος μεταφοράς. Το ποσό οποιασδήποτε τέτοιας απαίτησης δεν συμψηφίζεται με το τίμημα μεταφοράς που οφείλεται στην COURIER CENTER Α.Ε.

10. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται και ισχύουν και προς όφελος της COURIER CENTER Α.Ε., των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της και θυγατρικών εταιρειών, των υποκαταστημάτων, των διευθυντών και υπαλλήλων της.

11. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η COURIER CENTER Α.Ε. με εξαίρεση την περίπτωση της ρητής, έγγραφης συναινέσεως ειδικά εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου της, δεν μεταφέρει: Συνάλλαγμα, Γραμματόσημα, Εργα τέχνης, Κοσμήματα, Πολύτιμα, Μέταλλα, Πολύτιμους λίθους, Ράβδους χρυσού, Οπλα, Εκρηκτικά,Τραπ/κές επιταγές, Χρημ/κα εντάλματα,Ταξιδιωτικές επιταγές, Αντίκες, Φυτά, Ζώα, Φαρμακευτικά, Ναρκωτικά, Τρόφιμα, Εμπορεύματα αλλοιώσιμα, Οινοπνευματώδη, Είδη καπνού- Διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή, Υλικά άσεμνου, αισχρού ή πορνογραφικού περιεχομένου, Βιομηχανικούς άνθρακες και διαμάντια, Αντικείμενα των οποίων την μεταφορά απαγορεύει η IATA απαγορεύεται από οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό, ή διάταξη ομοσπονδιακής, πολιτειακής ή τοπικής αρχής ή χώρας από προς, ή μέσω της οποίας μεταφέρεται το φορτίο, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα που κατά καιρούς θα γνωστοποιεί η COURIER CENTER Α.Ε. ως εξαιρούμενα αντικείμενα σύμφωνα με τον όρο 11.

12. ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

Η μεταφορά από την COURIER CENTER Α.Ε. οποιουδήποτε αντικειμένου διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης της Βαρσοβίας, όπως ισχύει, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις περαιτέρω περιορίζει την ευθύνη του μεταφορέα για απώλεια ή ζημία του αντικειμένου μεταφοράς.

13. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

Όταν η COURIER CENTER Α.Ε. συμφωνεί να χρεώσει τον παραλήπτη για το τίμημα μεταφοράς , η COURIER CENTER Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση μέχρι την καταβολή του τιμήματος μεταφοράς και των λοιπών εξόδων. Εάν ο παραλήπτης αρνείται την καταβολή, ο Αποστολέας ευθύνεται για όλα τα σχετικά έξοδα, στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνεται, το κόστος της επιστροφής των εμπορευμάτων αν αυτό ζητηθεί.

14. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η COURIER CENTER Α.Ε. μερίμνησε για την ασφαλιστική κάλυψη των μεταφερομένων για λογαριασμό του Αποστολέα και μέχρι των ποσών που αναφέρονται στους όρους 5 & 6 της παρούσης και που καταβάλλονται συμφώνως με αυτούς και μόνο. Η ασφαλιστική κάλυψη θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο που εκδίδει η ασφαλιστική εταιρεία. ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΚΑΝΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.