Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία Αναθεώρηση: Ιούλιος 2023

H Εταιρεία με την επωνυμία «COURIER CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COURIER CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής στη Λεωφόρο Κηφισού αρ. 46, Τ.Κ. 12241, ΑΦΜ 800635204, ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφ’ εξής : «COURIERCENTER», «η Εταιρεία», "εμείς", "μας" ή "εμείς") είναι η ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας https://www.courier.gr/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). Πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική»).


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η COURIER CENTER δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) και γενικότερα ταχυδρομικών υπηρεσιών όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, στην διακίνηση και μεταφορά εγγράφων και μικροδεμάτων, εντός και εκτός Ελλάδας, είτε με δικά της μέσα, είτε συνεργαζόμενη με άλλες εταιρείες μεταφορών και διανομής (COURIER), σε υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) και γενικά σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης στην μεταφορά αγαθών. Διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα και είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που παρέχει 24ωρη εξυπηρέτηση με σκοπό την μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών.

Στo πλαίσιο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών, η Εταιρεία συλλέγει, και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα πελατών και συνεργατών. Βασική αρχή της Εταιρείας μας είναι ο σεβασμός του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων, γι’ αυτό δεσμευόμαστε να τα προστατεύουμε και να τα διατηρούμε ασφαλή. Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), του νόμου 4624/2019 και την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία όπως αυτή ισχύει.

Η παρούσα Πολιτική σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς, ο οποίος διέπεται από τους όρους που ακολουθούν, από τις σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και της σχετικής κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


2. ΟΡΙΣΜΟΙ

«Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»: ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ο Κανονισμός» ή «ΓΚΠΔ»).

«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

«Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.


3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

i. Συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο.

ii. Αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για τον σκοπό που έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο υποκείμενο.

iii. Είναι κατάλληλα, συναφή προς το θέμα και όχι υπερβολικά σε σχέση με τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται.

iv. Διατηρούνται ακριβή και επικαιροποιημένα.

v. Διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για την εξυπηρέτηση του σκοπού της συλλογής τους και σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο.


4. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Άμεσα από εσάς: Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα άμεσα από εσάς κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας, όταν αιτείστε πληροφορίες, υποβάλετε κάποιο αίτημα, επικοινωνείτε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή της φόρμας επικοινωνίας ή υποβάλλετε δήλωση ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σας για κάποια θέση εργασίας.

Με αυτοματοποιημένα μέσα κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας μας: Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σχετικά με τις σελίδες που επισκέπτεστε, τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιείτε. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις/συναλλαγές σας με την Ιστοσελίδα, τα δεδομένα καταγραφής και τις πληροφορίες συσκευής, τη διεύθυνση IP, και γενικά δεδομένα ιχνηλατών (cookie) και παρόμοιων τεχνολογιών καθώς και άλλες πληροφορίες χρήσης αυτής (βλ. Κατωτέρω παράγραφο 6.)

Από τρίτα μέρη: Αν επιλέξετε να ακολουθήσετε την Εταιρεία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, LinkedIn, Twiter), τότε αυτή η υπηρεσία μπορεί να μας διαβιβάσει δεδομένα, όπως πληροφορίες εγγραφής και το προφίλ σας στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Αυτές οι πληροφορίες ποικίλλουν και ορίζονται από την εν λόγω υπηρεσία τρίτου μέρους (μέσο κοινωνικής δικτύωσης), αλλά μπορείτε να τις προσαρμόσετε μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου σας στην εν λόγω υπηρεσία.


5. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε κατά την διάρκεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας και λειτουργίας της Εταιρείας μας, ποικίλουν αναλόγως του σκοπού συλλογής και περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο, στοιχεία ταυτότητας.
2. Δεδομένα επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, πόλη, τον ταχυδρομικό κώδικα, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3. Φορολογικά στοιχεία, π.χ. τον ΑΦΜ.
4. Δεδομένα συναλλαγών, π.χ.ενδεικτικά λεπτομέρειες των υπηρεσιών που έχετε αγοράσει από εμάς.
5. Δεδομένα τα οποία τυχόν εισάγετε στο κείμενο της φόρμας επικοινωνίας στο https://www.courier.gr/contacts/
6. Δεδομένα επιπέδου εκπαίδευσης, ιστορικού εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης όταν μας υποβάλλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα (CV) (https://www.courier.gr/career/ ) .
7. Δεδομένα πλοήγησης όταν επισκέπτεστε την Iστοσελίδα της Εταιρείας, και δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies (βλ. Κατωτέρω παράγραφο 6.)

Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών για την παροχή υπηρεσιών. Σε περίπτωση που, παρόλα αυτά, μας κοινοποιήσετε δεδομένα ειδικών κατηγοριών, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα προβούμε σε επεξεργασία αυτών μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας και θα προχωρήσουμε στην άμεση διαγραφή τους με την ολοκλήρωση αυτών, εκτός αν πρέπει να τα διατηρήσουμε για την υποστήριξη των δικαιωμάτων μας.


6. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και στο www.courier.gr χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, προκειμένου να βελτιώσουμε την περιήγησή σας και για να μας παρέχονται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στην συσκευή σας (υπολογιστής, κινητό, tablet) κατά την περιήγηση σας στην Ιστοσελίδα. Tα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer κτλ.) και περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μόνο αναγκαία cookies. Τα cookies αυτά αφορούν στην αποθήκευση πληροφοριών ή την απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευµένες πληροφορίες στη συσκευή σας, με αποκλειστικό σκοπό τη διαβίβαση µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή, στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για την παροχή μίας υπηρεσίας που έχετε ζητήσει ρητά. Τα αναγκαία cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, και σας επιτρέπουν να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες της.

Δεν έχετε τη δυνατότητα να απορρίψετε αυτά τα cookies, καθώς δεν θα ήταν εφικτή η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της Ιστοσελίδας.


7. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός της συλλογής/επεξεργασίας των δεδομένων είναι:

1. η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες και συνεργάτες μας, η ενημέρωση αυτών για τις διαθέσιμες και παρεχόμενες υπηρεσίες.
2. η επικοινωνία με τους πελάτες και συνεργάτες και γενικότερα η ανταπόκριση στα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών
3. η υποστήριξη, προώθηση και προβολή της Εταιρείας, και των υπηρεσιών της, η πραγματοποίηση διαφημιστικών και άλλων προωθητικών ενεργειών
4. η προστασία και ασφάλεια των συναλλαγών (για να μπορούμε να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε περιπτώσεις απάτης, κατάχρησης, περιστατικών ασφάλειας και άλλες επιβλαβείς δραστηριότητες και να διεξάγουμε έρευνες ασφάλειας και αξιολογήσεις κινδύνου)
5. η παροχή πληροφοριών για υπηρεσίες για τις οποίες έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον
6. η αξιολόγηση δήλωσης ενδιαφέροντος για θέση εργασίας και του υποβληθέντος βιογραφικού
7. η παροχή απρόσκοπτης πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας μας και η επιβολή των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας και άλλων πολιτικών
8. η συμμόρφωση της Εταιρείας με τις νομικές υποχρεώσεις και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο
9. η γενικότερη ανάλυση, αξιολόγηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο στις εγκαταστάσεις μας όσο και μέσω της Ιστοσελίδας μας, ώστε προσαρμόσουμε την διαδικτυακή μας παρουσία στις ανάγκες σας, καθιστώντας την Ιστοσελίδα μας ευκολότερη και πιο αποτελεσματική στη χρήση


8. ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η νομική βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται σύμφωνα με τα παραπάνω είναι η εξής:

1. η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ του φυσικού προσώπου και της Εταιρείας, και την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών.

2. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από την Εταιρεία, όπως ενδεικτικά για σκοπούς προβολής της εικόνας της Εταιρείας και εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών της, διασφάλισης της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Η Εταιρεία θα σταθμίζει πάντα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Εταιρείας ή με εκείνα του τρίτου μέρους.

3. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία (όπως ενδεικτικά η φορολογική νομοθεσία), ή/και προκειμένου να ανταποκρινόμαστε σε νομικές διαδικασίες/αιτήσεις από αρμόδιες Αρχές για παροχή πληροφοριών (ενδεικτικά, παραβάσεις κείμενης νομοθεσίας, ποινικά ή άλλα αδικήματα/παραβάσεις κ.λ.π.).


9. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για ταδεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του επισκέπτη / πελάτη δύνανται να είναι οι αρμόδιοι υπάλληλοι και τα στελέχη της Εταιρείας καθώς και τυχόν αντιπρόσωποι, προμηθευτές ή υπεργολάβοι μας, όπως είναι εύλογα απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική.

Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας, στο βαθμό που αυτό είναι σκόπιμο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, σε συνεργαζόμενους με την Εταιρεία παρόχους υπηρεσιών, όπως:

 • εταιρείες παροχής νομικών, συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών,
 • εταιρείες πληροφορικής, υπηρεσιών διαδικτύου, παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, παρόχων αποθήκευσης στο cloud και παρόχων τεχνικής υποστήριξης·
 • συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες,
 • συνεργαζόμενο δίκτυο σημείων εξυπηρέτησης Clever Point
 • εταιρείες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης πελατών·
 • υπηρεσίες λογιστηρίου ή/και εντοπισμού και πρόληψης της απάτης, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας ελέγχου κατά της απάτης·

Επίσης, κάποια δεδομένα δύναται να διαβιβαστούν σε δημόσιες αρχές, όπως ενδεικτικά φορολογικές αρχές, δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές, αστυνομικές αρχές, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας ή/και στον βαθμό που είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε από τον νόμο, ή σε σχέση με τυχόν εν εξελίξει ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες, προκειμένου η Εταιρεία να ασκήσει ή να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της ίδιας, των Συνεργατών και των Πελατών της.

Σημειώνεται ότι κάθε τρίτο μέρος με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία υπόκειται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θέτει ο ΓΚΠΔ (βλ. παρακάτω). Δεν πουλάμε, εμπορευόμαστε ή μεταφέρουμε με άλλο τρόπο σε τρίτους τα δεδομένα σας.


10. SOCIAL MEDIA SHARE BUTTON

To www.courier.gr διαθέτει επίσημους λογαριασμούς στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

 • επίσημη σελίδα στο Facebook
 • επίσημη σελίδα στο LinkedIn
 • επίσημη σελίδα στο Twitter

Μπορείτε να επιλέξετε να τα επισκεφτείτε μέσω συνδέσμων που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα μας που οδηγούν στους ιστοτόπους των παραπάνω social media. Σας επισημαίνουμε ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνεται από αυτές τις ιστοσελίδες για τους δικούς τους σκοπούς, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Πολιτικές Απορρήτου έκαστης ιστοσελίδας και σας συνιστούμε, πριν περιηγηθείτε σ’ αυτές, να διαβάσετε τις Πολιτικές τους.

Αντίστοιχα, μπορείτε να επιλέξετε να ακολουθήσετε τα σχετικά social plugins/buttons που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε τέτοια πρόσθετα για να καταστεί η Ιστοσελίδα μας πιο λειτουργική και μόνο προς διευκόλυνσή σας.

Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον την Εταιρείας για την προβολή και προώθηση της εικόνας και υπηρεσιών της Εταιρείας.


11. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Δεν μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε υποβάλλονται σε επεξεργασία σε διακομιστές που βρίσκονται στην ΕΕ ή ΕΟΧ.


12. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα κρατούνται από εμάς για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει, καθώς και για τη συμμόρφωσή μας με τις τυχόν έννομες υποχρεώσεις μας ή εσωτερικές μας διαδικασίες, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ισχύουσες διατάξεις για την παραγραφή.

Στην περίπτωση που συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας ή υποβάλλετε κάποιο αίτημα τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την εξυπηρέτησή σας και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την περαίωση της διαδικασίας.

Επίσης θα διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα:

• στον βαθμό που απαιτείται από το νόμο (για παράδειγμα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τη φορολογική νομοθεσία)

• προκειμένου να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία (οιαδήποτε συνεχιζόμενη ή μελλοντική δικαστική διαδικασία)

• για την εξασφάλιση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομικών μας δικαιωμάτων, της προσωπικής ασφάλειας της των χρηστών της και του κοινού.


13. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την χρήση τειχών προστασίας, εγκαταστάσεις ασφαλών εξυπηρετητών, μέτρα ασφάλειας δικτύου, εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών δικαιωμάτων πρόσβασης, εφαρμογή πολιτικής ελέγχου πρόσβασης, προσεκτική επιλογή εκτελούντων την επεξεργασία και έλεγχος συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ και άλλα εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την παροχή κατάλληλης προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Όλοι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας και απορρήτου και τα Προσωπικά Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας.

Ομοίως, η Εταιρεία. οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχόν παράνομη επεξεργασία τους, όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά. Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων.


14. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ:

Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ ( άρθρα 12-22 ) έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Να ζητήσετε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όταν αυτή είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν αυτά είναι ανακριβή.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.
 • Να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον έχετε εσείς ίδιοι παρέχετε τα δεδομένα και η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση ή στην εκτέλεση σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη. .
 • Να εναντιωθείτε σε κάποια μορφή επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail: [email protected] ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στην Εταιρεία στην διεύθυνση: Κηφισού 46 Αιγάλεω ΤΚ. 12241, Αθήνα.

Σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσότερων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων, λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος, εντός εύλογης προθεσμίας, αλλά το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες το μέγιστο, εφόσον το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Tα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.

Τέλος, ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα υποβολής ερωτήματος προς την Εταιρεία για τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, και εάν θεωρεί ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά αυτού, έχει το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, απευθύνοντας την καταγγελία στην Αρχή ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας στο https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi (Κηφισίας 1- 3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ. 210 6475600).


15. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών και δεν επιτρέπεται η υποβολή δεδομένων στην Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας ή με οποιονδήποτε τρόπο από φυσικά πρόσωπα κάτω των 18 ετών. Αν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι ένα πρόσωπο κάτω των 18 ετών έχει καταχωρίσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του ασκούντος την γονική μέριμνα, θα διαγράψουμε αμέσως, μετά από σχετική ενημέρωση ή αίτημα, τα εν λόγω δεδομένα.


16. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην αρχή της Πολιτικής, για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική.